Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură

LabIA LabIA

Şef de laborator: Bulat Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe biologice

Curriculum Vitae

Adresa: mun. Chişinău str.Academiei 1, of. 209

Telefon: (37322) 739918

Fax: (37322) 739809

LabIA LabIA

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

Istoria laboratorului și cercetărilor ihtiologice în republică datează cu a. 1947, anul înființării Secției de Zoologie a Bazei A.Ş. din URSS de cercetări științifice din Moldova, conducătorul căreia a fost academicianul M.F. Iaroşenco. În continuare, în a.1961, odată cu fondarea A.Ş.M., laboratorul, ca unitate structurală a Institutului de Zoologie a efectuat cercetări științifice fundamentale și aplicative în vederea inventarierii ihtiofaunei republicii, elaborării prognozei de perspectivă a stării funcționale a ecosistemelor acvatice şi recomandărilor de sporire a productivității piscicole în obiectivele acvatice ale republicii. 

Pentru prima dată în laboratorul de Ihtiologie Experimentală a Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, au fost realizate cercetări de aclimatizare a somnului american (Ictalurus punctatus Raf.) în bazinele acvatice ale Republicii Moldova. 

În premieră au fost realizate cercetări multilaterale a biologiei somnului american (Ictalurus punctatus Raf.), fondate bazele biologice de aclimatizare, concretizate unele elemente biotehnologice de reproducere și creștere a acestuia în diferite tipuri de bazine acvatice din Moldova. Rezultatele cercetărilor au permis obținerea aprobării Comisiei Ihtiologice a Ministerului Gospodăriilor Piscicole a fostei Uniuni Sovietice și au servit la întocmirea bazei biologice de aclimatizare a somnului american în lacul refrigerent al Centralei Termoelectrice din Moldova. În cadrul investigațiilor menționate au fost elaborate criteriile de selectare a structurii de vârstă a somnului american pentru popularea ecosistemelor acvatice de diverse tipuri şi folosirea lui în calitate de ameliorator biologic. 

Un alt proiect important pentru ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova, realizat de cercetătorii laboratorului a fost cel de repopulare a sectorului inferior al fl. Nistru cu nisetru. 

Au fost elaborate, asamblate şi implementate instalații pentru reproducerea în condiții naturale şi artificiale a diferitor specii de peşti, inclusiv a speciilor periclitate incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Cercetătorii Institutului de Zoologe, în comun cu angajații SRL «ACVATIR» din or. Tiraspol, în anul 2009, au repopulat fluviul Nistru cu 50 mii exemplare de puiet de nisetru, Acipenser guldenstaedtii, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, protejată la nivel european și internațional.

În cadrul laboratorului au fost obținute cunoștințe principial noi privind fauna piscicolă, prin intermediul integrării metodelor ecologice în investigațiile ihtiologice clasice în vederea relevării particularităților relaționale la diferite nivele de organizare supraindividuală și de integrare subindividuală, a descifrării mecanismelor de menținere a stabilității ecosistemice și a elaborării unei strategii durabile de valorificare eficientă și rațională a fondului piscicol. Pentru prima dată a fost evaluat potențialul reproductiv la unele specii alogene și interveniente de pești, precum: Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), Perccottus glenii (Dybowski, 1877), Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758), Syngnathus abaster (Risso, 1827), Ponticola kessleri (Gunther, 1861), Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) prin intermediul investigațiilor histologice. 

Descrierea ihtiofaunei a fost inclusă ca parte componentă în diverse publicații a cercetătorilor laboratorului, inclusiv în monografia colectivă în 6 volume «Животный мир Молдавии», “Cartea Roşie a Moldovei” ediția a II, ediția a III ş.a. În ansamblu au fost publicate cca 1000 de lucrări științifice, 8 culegeri şi 16 monografii, inclusiv „Lumea Animală a Republicii Moldova” menționată cu Premiul Național în domeniul științei (ediția anului 2013), 45 recomandări practice pentru economia națională, au fost obținute peste 40 brevete de invenții menționate la diverse Saloane și Expoziţii Naţionale şi Internaţionale. 

Lab-IhtioLab-Ihtio

Profesorul Marin Usatîi cu discipolii dr. hab. Dumiru Bulat  și dr. Denis Bulat

Lab-Ihtio

Dl. dr. hab. Marin Usatîi cu discipolii Vatavu Dumitru și Cebotari Andrei

Proiecte în derulare:

20.80009.7007.06: Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației și impactului poluanților, stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelor și prevenirea consecințelor nefaste asupra ecosistemelor” AQUABIO”.

Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014 - 2020” HydroEcoNex BSB165” Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei ”. (2018-2020)

Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014 - 2020”. Proiectul cod eMS BSB 027 “Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” MONITOX.

Proiecte realizate:

 1. MIS ETC 1676. „Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”. (2007-2013).
 2. MIS ETC 1150. „Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a biodiversităţii r. Prut”. (2007-2015).
 3. 11.819.08.04A „Evaluarea diversităţii, structurii şi stării funcţionale a ihtiocenozelor zonelor umede din ecosistemele acvatice ale Prutului inferior”. (2011-2012).
 4. 11. 817. 08. 13F. „Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversității, structurii și funcționării ecosistemelor naturale și antropizate din Republica Moldova". (2011-2014).
 5. 11.817.08.15A. ”Evaluarea diversității particularităților, succesiunilor ecologice acvatice şi elaborarea metodologiei monitoringului integrat al ecosistemelor în contextul directivelor europene". (2011-2014).
 6. 15.817.02.27. ”Stabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților de hidrobionţi și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivităţii ecosistemelor acvatice”. (2015-2018). 
 7. 18.51.07.08A/PS. ,,Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova”. (2018-2019).

Contracte Științifice: 

 • 03/2017 CȘ Argumentarea biologică a productivității piscicole a obiectivului acvatic de pe teritoriul satului Gheleuza rn. Strășeni.
 • 05/2017 CȘ Calculul teoretico-științific a peștelui crescut în iazul (heleșteul) din s. Popeștii- de-Sus, raionul Drochia în urma popularilor efectuate în primăvara anilor 2008 și 2011.
 • 06/2017 CȘ Argumentarea biologică a productivității naturale a iazului din satul Horodca.
 • 18.51.07.08A/PS Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova.
 • 05/2018 CȘ Determinarea componenței specifice a ihtiofaunei heleșteului Javgur (r. Cimișlia) și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole.
 • 08/2018 CȘ Componența calitativă a ihtiofaunei și starea cantitativă a fito- și zooplanctonului râului Răut (tronsonul Domulgeni - Căzănești) în perioada anilor 2002-2017 și situația actuală a populațiilor piscicole.
 • 05/2019-CŞ Componența specifică a ihtiofaunei heleșteielor Darurile Basarabiei și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole.
 • 08/2019-CŞ Componența specifică a ihtiofaunei heleșteului Javgur și elaborarea măsurilor de creștere a productivității
   
 
Bulat Dumitru, șef al laboratorului, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Telefon: 022 73 99 18
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Relevarea particularităților succesionale ihtiofaunistice în ecosistemele acvatice de diferit tip, analiza stării structural-funcționale a populațiilor speciilor de pești, studierea fenomenului bioinvaziei și bioindicației în ecosistemele acvatice naturale, elaborarea recomandărilor științifico-practice de conservare și valorificare rațională a fondului piscicol autohton.
  Curriculum Vitae
   
 
Bulat Denis, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Aplicarea indicilor ecologici analitici și sintetici la analiza ihtiofaunei ecosistemelor acvatice naturale, aprecierea integrității biotice prin intermediul faunei piscicole, elaborarea principiilor tehnologice eficiente de conservare și valorificare rațională a fondului piscicol autohton.
   
 
Crepis Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Fiziologia stresului la pești în condiții de acvacultură, reproducerea în condiții natural-dirijate și artificiale a speciilor economic valoroase de pești, elaborarea principiilor tehnologice inovative de conservare și valorificare rațională a fondului piscicol autohton.
   
 
Șaptefraţi Nicolai, cercetător științific
E-mail:  
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea diversității ihtiofaunei și stării ecosistemelor acvatice, aplicarea tehnologiilor de creștere semiintensivă și intensivă a speciilor economic valoroase de pești, elaborarea recomandărilor științifico-practice de conservare și valorificare rațională a fondului piscicol autohton.
   
 
Cebanu Aureliu, cercetător științific
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea diversității ihtiofaunei și stării ecosistemelor acvatice în baza speciilor bioindicatoare cu implementarea metodelor noi de cercetare, aplicarea tehnologiilor de creștere a speciilor economic valoroase de pești.
   
 
Dadu Ana, cercetător științific
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea creșterilor individuale și particularităților de nutriție a diferitor specii de pești în condiții de acvacultură.
   
 
Fulga Nina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Analiza particularităților reproductive la speciile de pești în condițiile ecologice naturale și în sisteme de creștere dirijate.
   
 
Chelmenciuc Rostislav,

cercetător științific

E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea diversității ihtiofaunei și stării ecosistemelor acvatice.
   
 
Pîrțu Igor,  cercetător științific stagiar
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Acvaristica, selecția peștilor, ihtioparazitofauna, creșterea hidrobionților furajeri.     
   
 
Budeanu Mihail, cercetător științific stagiar
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Acvaristica, selecția peștilor, ihtioparazitofauna, creșterea hidrobionților furajeri.    
   
   
 

 

Brevete: 

 1. Instalaţie pentru reproducerea ecologo-industrială a peştilor pelagofili. Brevet de invenție Nr. 1418 din 2019.08.02. Crepis, O.; Usatîi, M.; Bulat, Dm.; Bulat, D.; Șaptefrați N., Usatîi, Ad. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202019%200087
 2. Dispozitiv de atragere a insectelor pentru hranirea peștilor. Brevet de invenție Nr. 1207 din 2018.01.24. Bulat Dumitru, Crepis Oleg, Usatîi Marin, Bulat Denis, Usatîi Adrian. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202017%200066
 3. Instalație pentru incubarea icrelor de pești în condițiile curentului de apă. Brevet de invenție Nr. 1272 din 26.12.2017. Crepis, O., Usatîi, M., Bulat, Dm., Bulat, Dn., Șaptefrați, N., Usatîi, A. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202017%200136
 4. Instalaţie pentru incubarea icrelor embrionate de peşti în condiţiile curentului de apă. Brevet de invenție Nr. 1112 Z din 31.08.2017. Crepis, O.; Usatîi, M.; Bulat, Dm.; Bulat, D.; Usatîi, Ad. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202016%200083
 5. Instalație pentru creșterea peștelui. Brevet de invenție Nr. 1043. 2016.06.30. Crepis, O.; Usatîi, M.; Toderaș.I; Dadu, A.; Șaptefrați, N.; Usatîi, A. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202015%200080 (Implementat )
 6. Furaj pentru puiet de peşti fitofagi. Brevet de invenție Nr. 717 din 2014.01.31. Usatîi, A.; Dadu, A.; Chiseliţa, N.; Usatîi, M. http://www.db.agepi.md/Inventions/details/s%202013%200162


Brevete implementate în:

 • Întreprinderea individuală „Marin-Alexandru”, s. Sadâc, r. Cantemir

Brevetul de invenție. Nr. 1418.  Perioada  20.06.2019 – 20.07.2019.
Rezultatele implementării: În procesul de implementare a instalației, s-a reușit obținerea de icre de la 70 % de femele, acestea (icrele), ulterior în procesul de incubație au atins un efectiv de 5,6 mln. larve de cosaș. Rata de fecunditate a icrelor a fost de aprox. 80%, iar rata de supraviețuire a larvelor viabile − 66 %, ceea ce constituie 3,7 mln. indivizi. Rata de supraviețuire a femelelor adulte a fost de 100 %.

Brevetul de invenție Nr. 1207. Perioada 12.06 - 16.08.2018. Rezultatele implementării: În rezultatul implementării dispozitivului s-a constatat că hrănirea puietului de crap cu țânțari, larve de țânțari și alte insecte a contribuit la sporirea creșterii masei corporale cu 4-7% (comparativ cu heleșteul martor), iar capturarea insectelor dăunătoare din heleșteie a contribuit la creșterea ratei de supraviețuire a puietului cu 9-12%.

Brevetul de invenție Nr. 499.  Perioada 17.04 - 16.06.2018. Rezultatele implementării: Sporirea eficacităţii procesului de creştere a puietului de şalău prin crearea condiţiilor optimale de nutriţie. Aceasta a permis reducerea considerabilă a pieirii alevinilor după popularea lor în heleşteie, asigură un ritm sporit de creştere şi supravieţuire a puietului precum şi trecerea în termeni optimali a tuturor peştilor la modul răpitor de nutriţie. Prin urmare se evită canibalismul în masă, sporeşte supravieţuirea puietului de şalău crescut şi capacităţile adaptive a acestora la popularea lor în/bazinele naturale.

Brevetul de invenție Nr. 1043. Perioada 20.05.2016 – 03.10.2016. Rezultatele implementării: 
Ca rezultat, pe parcursul a 4 luni de creștere a puietului, a fost înregistrată o viabilitate de 95%, iar productivitatea piscicolă a constituit 50 kg/m3, masa medie a puietului a fost de 50 gr.

 • Serviciul Piscicol al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Brevetul de invenție Nr. 1112. Perioada 10.07.2018 – 11.09.2018. Rezultatele implementării:
Rezultatul invenţiei constă în sporirea eficacității reproducerii peştilor pe contul elementelor constructive noi a instalației, asigurarea modelării condiţiilor optimale de incubaţie a icrelor embrionate a diferitor specii de peşti cu o membrană sensibilă şi protecţia ei de traumatisme, și majorează vitalității icrelor embrionate. 

Brevetul de invenție Nr. 9045. Perioada 10.07.2018 – 11.09.2018. Rezultatele implementării:
Rezultatul constă în sporirea eficacității reproducerii peștilor pe contul elementelor constructive noi a instalației, asigurarea modelării condițiilor optimale de incubație a icrelor embrionate a diferitor specii de pești cu o membrană sensibilă și protecția ei de traumatisme, în consecință, se majorează vitalitatea icrelor embrionate. 

 • S.A. Piscicola ”Gura Bâcului”

Brevetul de invenție nr. 717. Perioada 20.06.2019 – 20.07.2019. Rezultatele implementării: S-a administrat făină de tescovină de struguri şi a bioprodusului β-glucani în furajele pentru cosaş care a contribuit la sporirea procentului de viabilitate a puietului cu cca 30%.

Mențiuni la expoziţii de inventică

EUROINVENT-2020, Editia a XII, Iași, România
Medalie de Argint (Crepis Oleg, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Bulat Denis, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian)

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2019”
Medalia de Aur (Crepis Oleg, Usatîi Marin, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Șaptefrați Nicolae, Usatîi Adrian)

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2017”
Medalia de Aur (Crepis O., Usatîi M., Toderaș I., Șaptefrați N., Dadu A., Usatîi Ad.)

Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „Euroinvent, 2015”, Iaşi, România.
Medalie de Argint (Usatîi M., Dadu A., Toderaș I., Crepis O., Usatîi Ad., Usatîi Ag., Șaptefrați N.)

Expoziţi de Inventică, Karlovac, Croația (05-07.11. 2015).
Medalie de Argint (Usatîi M., Dadu A., Toderaș I., Crepis O., Usatîi Ad., Usatîi Ag., Șaptefrați N.)

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT, 2015”, Chișinău, Republica Moldova. Medalie de Argint (Usatîi M., Dadu A., Toderaș I., Crepis O., Usatîi Ad., Usatîi Ag., Șaptefrați N.)

Distincții

 • Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a AȘM (dr. hab. Usatii M. 2014)
 • Laureat al Premiului Național (dr. hab. Usatii M. 2013)
 • „Om Emerit al Republicii Moldova” (dr. hab. Usatii M. 2010)
 • Ordinul Regatului Belgian «Merite de l'Invention», în grad de Cavaler (dr. hab. Usatii M. 2007)  
 • Medalia „Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 60 ani de la fondare” (dr. hab. Usatii M. 2006) 
 • Medalia „60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova” (dr. hab. Usatii M. 2006) 
 • Medalia Universității Agrare de Stat din Moldova (dr. hab. Usatii M. 2006)


 

Cărți

 1. Bulat, Dumitru, Bulat, Denis, Șaptefrați, Nicolae, Dadu, Ana. Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: Editura USM, 2023, 132 p. ISBN 978-9975-62-654-5. https://doi.org/10.53937/9789975626545
 2. Bulat, Dumitru, Bulat, Denis. Bunele practici în piscicultura tradițională. Ghid metodic. Chişinău: Editura USM, 2023, 87 p.  ISBN 978-9975-62-655-2. https://doi.org/10.53937/9789975626552
 3. Bulat, Dumitru. Reglementările din domeniul protecției și folosirii raționale a resurselor biologice acvatice naturale din Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2022 (Sofart Studio), 124 p. ISBN 978-9975-3537-0-0. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975353700  Descarcă
 4. Bulat, Denis; Șaptefrați, Nicolae; Usatîi, Marin; Bulat, Dumitru. Ihtiofauna râului Prut (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 98 p. ISBN 978-9975-62-468-8
 5. Usatîi, M.; Usatîi, Ad.; Crepis, O.; Şaptefraţi, N.; Bulat, Dm.; Bulat, Dn;, Toderaş, I.; Cebanu, A.; Dadu, A. Evaluarea stării resurselor piscicole. Chişinău: ”Balacron”, 2017, -142 p. ISBN 978-9975-128-92-6. [574.5/.5+639.2](478) E-93.
 6. Bulat, Dm. Ihtiofauna Republicii Moldova: amenințări, tendințe și recomandări de reabilitare. Chișinău: Foxtrod, 2017, -343 p. ISBN: 978-9975-89-070-0. CZU 597.2/.5 (478) B 91. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975890700Descarcă
 7. Usatîi Adrian, Șaptefrați Nicolae, Usatîi Marin, Dadu Ana "Resursele piscicole naturale ale Republicii Moldova" // consacrată 70 ani de la crearea primelor instituții de cercetare din Republica Moldova și 55 ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Zoologie. - Chişinău: Balacron, 2016. 124 p. ISBN 978-9975-128-60-5. [597.2/.5+574.4/5](478) R-47.
 8. Cartea Roșie a Republicii Moldova, Ediția a III-a, Chișinău: Știința, 2015, ISBN 978-9975-67-985-5 USATÎI, A.; USATÎI, M.; TODERAȘ, I.; ȘAPTEFRAȚI, N. Peștii apelor Moldovei. Ch.: Tipografia Centrală, 2015. 192 p. ISBN.
 9. Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaș Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenția. Biodiversitatea, bioinvazia și bioindicația (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chișinău: S. n., 2014 (Tipografia "Foxtrot"). 430 p. ISBN 978-9975-120-38-8. [597.2/.5 +574.62]:639.2(478) B 53.
 10. Usatîi Marin. Rădăcini și aripi (Bibliografie). Chișinău : S.n., 2014 (Î.S. F.E. –P. Tipografia Centrală). -160 p. ISBN 978-9975-53-407-9; 597.2/.5:[016+929] R 14. 

Articole științifice:

 1. Bulat Dm., Bulat Dn., Davideanu A., Popescu Irinel E., Davideanu Gr. Romania – Republic of Moldova joint study concerning the fish fauna in Stânca-Costeşti reservoir. In: AACL Bioflux 9(3):550-563. 2016. ISSN 1844-9166
 2. Bulat Dm., Bulat Dn., Toderaş I., Usatîi M., Zubcov E., Ungureanu L., Fulga N. Fenomenul bioinvaziei în ihtiofauna Republicii Moldova. În: Revista Columna N.7, 2018, Academia Română. p. 69-81. ISSN 2285 – 4878. 
 3. Bulat Dm. Ihtiofauna fluviului Nistru și a râului Prut în limitele Republicii Moldova În: Revista Columna N.8, 2019, Academia Română, p. 61-71. ISSN 2285 – 4878 
 4. Bulat Dm. Unele considerații cu privire la protecția și ameliorarea ihtiofaunei Republicii Moldova. În: Revista Columna N.8, 2019, Academia Română. p. 72-80. ISSN 2285 – 4878. 
 5. Булат Дм. Е., Булат, Д. Е. Тодераш И. К., Усатый М. А., Зубкова Е. И., Унгуряну, Л. Н. Фулга Н. И., Крепис О. И., Шаптефраць Н. Г. Чужеродные Виды Рыб Республики Молдова. В: Научный Журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019. с. 9-18 ISSN 2411-6467
 6. Crepis O., Usatîi M., Șaptefrați N., Usatîi A., Bulat Dm., Bulat Dn., Cebanu A., Dadu A. Starea structural-funcțională a loturilor de reproducători a scrumbiei migratoare în fluviul Nistru și dezvoltarea principiilor științifice ale managementului bioproductivităţii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, 2 (335), p 78-85. ISSN 1857-064X. (Categoria B)
 7. Bulat Dm., Toderaş I., Fulga N., Bulat Dn., Crepis O., Şaptefraţi N., Dadu A. Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe reale și ale naturii” N.1(111) 2018. p 48-55. ISSN 1814-3237, (Categoria B)
 8. Bulat Dn., Ciornea V., Bulat Dm. Starea ihtiofaunei râului Bâc în anul 2018. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii” 2018 N.6 (116) 2018. ISSN 1814-3237. p 14-19.  (Categoria B)
 9. Bulat, D. Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 21-7. ISSN 2537-6284. (Cat. B+)
 10. Fulga N.I., Toderash I. K., Bulat Dm. E., Bulat Den. E., Railyan N.K. Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Pond of the Moldavian Regional Power Plant) Russian Journal of Biological Invasions, 2019, Vol. 10, No. 1, pp. 74–78. ISSN 2075-1117.
   
Atlas Ihtiofauna Cartea-Pescarului
 
Ghid Biodiversitatea Evaluare resurse piscicole resurse piscicole

 

Ihtiofauna r. Prut Reglementari resurse biologice acvatice Ghid piscicultura traditionala Ihtiofauna fl. Nistru