Proiecte de cercetare

PROIECTE ÎN DERULARE 

 

Fondul Național pentru Mediu

Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate  și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (contract Nr. 01-23p-096/03-05-2024 din 27.02.2024), termeni: 2024-2026 (coordonatorul proiectului din partea Institutului de Zoologie – Ungureanu Laurenția, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.)

 

Proiecte pentru tineri cercetători, finanțate din bugetul de stat

23.70105.7007.09T Procesele de eutrofizare a lacului de acumulare Dubăsari în condițiile modificărilor climaterice - EUTROSYSTEM, termeni: 2024-2025 (conducător - Tumanova Daria, dr.)

 

Finanțare instituțională

Subprogram 010701 Evaluarea structurii și funcționării lumii animale și ecosistemelor acvatice sub influența factorilor biotici și abiotici în contextul asigurării securității ecologice și bunăstării populației - ZOOAQUATERRA, termeni: 2024-2027 (coordonator - Ungureanu Laurenția, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.) 


PROIECTE FINALIZATE

Program de Stat (2020-2023)

Rapoarte științifice finale

20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER (conducătorul proiectului – Buşmachiu Galina, dr.hab., conf.cercet.)

20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor – AQUABIO (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.)

20.80009.7007.12 Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic – DIVZOO (conducătorul proiectului – Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ.)


Programul Operațional Comun ”România-Republica Moldova 2014-2020”, finanțat de Uniunea Europeană

2 SOFT/1.2/47 Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut – TeamUp HealthyFish, termeni: 2020-2022  (conducătorul proiectului – Andreev Nadejda, dr.)    http://teamup-healthyfish.com/


Programul Operaţional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020”, finanțat de Uniunea Europeană

eMS BSB 165 Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei – HydroEcoNex, termeni: 2018-2021 (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.). Detalii: http://hydroeconex.com/

eMS BSB 27 Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației – MONITOX, termeni: 2018-2021 (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.)  https://www.monitox.ugal.ro/