Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie

LHE-01 LHE-02

Şef de laborator: Zubcov Elena, membru corespondent al AŞM, profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe biologice

Adresa: R. Moldova, Chişinău, str. Academiei 1, bir. 326, 332-337.

Telefon/Fax: (37322) 737-509

E-mail: [email protected]

LHE-03 LHE-04

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

Istoric

Cercetările hidrobiologice pe teritoriul Republicii Moldova au obţinut un caracter sistematic începând cu anul 1947, în cadrul grupului de hidrobiologie al Secției de Zoologie – subdiviziune a Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS, iar din anul 1957 – a Laboratorului de Hidrobiologie al Institutului de Biologie al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, sub conducerea lui Mihail Iaroşenco, doctor habilitat în ştiinţe biologice, academician al Academiei de Ştiinţe a RSSM. 

În anul 1962 conducerea laboratorului a fost preluată de Anatol Naberejnâi, doctor în ştiinţe biologice. Colectivul laboratorului efectua cercetări ştiinţifice complexe în domeniul hidrochimiei, biochimiei, microbiologiei, algologiei, protozoologiei, a faunei planctonice şi bentonice din ecosistemele acvatice (râuri, râulețe, iazuri) de pe teritoriul RSSM. Cercetările erau orientate spre studierea componenței chimice și hidrobiologice în diverse tipuri de bazine acvatice, în scopul argumentării biologice a utilizării raţionale a resurselor acvatice. 

În anul 1971 laboratorul a început realizarea unei teme de cercetare la comanda Comitetului de Stat a Sovietului de Miniștri a URSS pentru știință și tehnică privind aprecierea stării sanitaro-hidrobiologice a ecosistemelor acvatice  din ţară, în aspectul influenței diferitor tipuri de ape reziduale, a capacităţii lor de autoepurare şi a poluării secundare, pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de conservare, protecţie şi îmbunătăţire a calităţii apei din ecosistemele acvatice principale.  În acea perioadă, în laborator lucrau cca 30 de cercetători, printre care un academician (Mihail Iaroşenco), 7 doctori în ştiinţe (Anatol Naberejnâi, Teodor Cioric, Mihail Vladimirov, Semion Bâzgu, Arietta Nicolaeva, Maria Negru, Grigorie Bevza) și mai mulți tineri cercetător (Ion Toderaș, Elena Zubcov, Igor Șubernețkii). Ultimii continuă și astăzi activitatea științifică în domeniu.

În anul 1976, Institutului de Zoologie a fost reorganizat în Institutul de Zoologie şi Fiziologie Experimentală (în 1978 - redenumit în Institutul de Zoologie și Fiziologie), condus de academicianul Teodor Furdui. Acesta includea Laboratorul de Hidrobiologie Aplicată  (şef de laborator -  Teodor Cioric, doctor în ştiinţe biologice) și Laboratorul de Biohidrochimie (şef de laborator – Gheorghii Gorbatenikii).
Cercetările Laboratorului de Hidrobiologie Aplicată  erau axate pe: 1) studierea particularităţilor biologice şi ecologice ale hidrobionţilor de apă dulce, în scopul dirijării productivităţii lor; 2) elaborarea bazelor ştiinţifice a creşterii, la nivel industrial, a biomasei speciilor de hidrobionți economic valoroase, pentru utilizare în creşterea animalelor; 3) dezvoltarea pisciculturii industriale; 4) stabilirea rolului funcţional al unor grupe de hidrobionţi în menţinerea echilibrului natural al ecosistemelor de diferit tip şi a cursurilor de apă. Mai târziu, Laboratorul de Hidrobiologie Aplicată a fost numit Laborator de Ecologie a Hidrobionţilor.

Activitatea Laboratorului de Biohidrochimie includea studierea proceselor biochimice din apele naturale şi cele menajere, elaborarea bazelor ştiinţifice a protecţiei resurselor acvatice, selectarea celor mai eficiente metode de utilizare a deşeurilor solide şi lichide a întreprinderilor alimentare, a celor de hidroliză, inclusiv pentru obținerea, în condiții industriale, a produselor noi (de exemplu, gluten), folosite în calitate de hrană pentru animale.

În anul 1991, odată cu separarea Institutului de Zoologie de Institutul de Fiziologie, au fost reorganizate și laboratoarele. Astfel, Laboratorul de Ecologie a Hidrobionţilor a fost denumit în Laboratorul de Hidrobiologie, şef de laborator fiind Teodor Cioric, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor, care la acel moment era şi director al Institutului de Zoologie. În anul 1992, odată cu trecerea în neființă a lui T. Cioric, conducerea Laboratorului de Hidrobiologie a fost preluată de Mihail Vladimirov, doctor în științe biologice.

Laboratorul de Biohidrochimie a fost redenumit în Laboratorul de Hidrochimie. În acelaşi an, 1991, șef al Laboratorul de Hidrochimie a devenit Vasile Rusu, doctor în ştiinţe chimice.

În anul 1997 a fost creat grupul de ecotoxicologie (șef de grup – doctor în științe geografice Elena Zubcov), ca subdiviziune separată a institutului. În anul 2000, prin fuzionarea Laboratorului de Hidrochimie, Laboratorului de Hidrobiologie și grupului de ecotoxicologie, a fost creat Laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, care a fost condus până în anul 2019 de Elena Zubcov, actualmente membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor cercetător, doctor habilitat în științe biologice.

Direcţiile ştiinţifice ale Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie sunt determinarea structurii şi  funcţionării comunităţilor de hidrobionţi, cuantificarea  migraţiei biologice a ecotoxicanţilor şi a proceselor de autoepurare în ecosisteme acvatice naturale şi antropizate, stabilirea ponderii influenţei factorilor naturali şi antropici  asupra  funcţionării ecosistemelor acvatice, elaborarea recomandărilor de redresare a stării lor ecologice şi de utilizare durabilă a resurselor acvatice.

Colectivul laboratorului a realizat 11 proiecte naţionale, cu caracter fundamental şi aplicativ (instituţionale, pentru tineri cercetători, din cadrul programelor de stat) şi 10 proiecte internaţionale, dintre care 7 – cu finanţare din exteriorul ţării.

În anul 2020 conducerea laboratorului a fost preluată de Nadejda Andreev, doctor în ştiinţe biologice. Actualmente, laboratorul realizează 1 proiect din cadrul Programului de Stat 2020-2023 şi 2 proiecte internaţionale.

Proiecte naţionale finalizate

 1. 15.817.02.27 A. Stabilirea structurii, funcţionării, toleranței comunităţilor de hidrobionţi și dezvoltarea principiilor ştiinţifice ale managementului bioproductivităţii ecosistemelor acvatice – AQUASYS/ proiect instituţional aplicativ, 2015-2019, conducător – Zubcov Elena
 2. 18.51.07.08A/PS Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova/ proiect din cadrul Programului de Stat „Securitatea și siguranța alimentară în perioada de tranziție demografică”, 2018-2019, conducător – Zubcov Elena
 3. 11.817.08.15A Evaluarea diversităţii, particularităţilor succesiunilor ecologice şi elaborarea metodologiei monitoringului integrat al ecosistemelor acvatice în contextul directivelor Europene/ proiect instituţional aplicativ, 2010-2014, conducător – Zubcov Elena
 4. 10.08.079F  Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversităţii, structurii şi funcţionării ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica  Moldova/ proiect instituţional fundamental, 2011-2014, conducător – Toderaş Ion
 5. 11.832.08.04A Evaluarea  biodiversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice ale sectorului inferior al r. Prut în condiţiile actuale/ proiect din cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor”, 2011-2012, conducător – Zubcov Elena
 6. 09.832.08.07A Revelarea  calităţii apei şi stării hidrobiocenozelor a ecosistemelor acvatice din sectorul inferior al r.Prut/ proiect din cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor”, 2009-2010, conducător – Zubcov Elena
 7. 06.411.012F Studiul biodiversităţii, funcţionării hidrobiocenozelor în vederea determinării capacităţii de suport a ecosistemelor acvatice (fluviale şi lacustre) în dependenţă de factorii naturali şi antropici/ proiect instituţional fundamental, 2006-2010, conducător – Zubcov Elena,
 8. 06.411.014A Estimarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zoo- şi fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare/ proiect instituţional aplicativ, 2006-2010, conducător – Toderaş Ion
 9. 11.819.08.04A Evaluarea diversităţii, structurii şi stării funcţionale a ihtiocenozelor zonei umede din ecosistemele acvatice ale  Prutului inferior/ proiect pentru tineri cercetători, 2011-2012, conducător – Bulat Denis
 10. 10.819.04.02A Estimarea stării ecologice și elaborarea propunerilor pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice ale ecosistemelor piscicole/ proiect pentru tineri cercetători, 2010-2011, conducător – Bagrin Nina
 11. 07.407.26 INDA Elucidarea rolului şi elaborarea metodelor de utilizare a microelementelor în acvacultură/ proiect pentru tineri cercetători, 2007-2008, conducător – Zubcov Natalia

Proiecte internaționale finalizate

-    finanţate din bugetul de stat

 1. 15.820.18.02.06/B Evaluarea impactului populațiilor moluștelor bivalve-invazive asupra comunităților planctonice ale ecosistemelor acvatice din Republica Moldova și Belarus/ Programul de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei  şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus, 2015-2016, conducător – Ungureanu Laurenţia
 2. 14.820.18.02.01/U Elaborarea principiilor monitoringului hidrobiologic complex al ecosistemelor tehnologice ale întreprinderilor energetice, EQUAENERGO/ Programul de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru Problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei, 2014-2015, conducător – Zubcov Elena
 3. 06.26.CRF Rolul speciilor dominante de moluşte în migraţia biogenă a metalelor şi în procesele de autoepurare a ecosistemelor acvatice/ Programul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia, 2006-2007, conducător – Zubcov Elena

-    finanţate din exteriorul ţării

 1. MIS ETC 1676 Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion –INPOLDE/ Programul Operaţional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, 2013-2015, conducător – Zubcov Elena
 2. MIS ETC 1150 Project resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River/ Programul Operaţional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, 2012-2015, conducător – Toderaş Ion
 3. MOBI-2651-CS-05 Nematodes and microarthropods as indicators of environmental health/ CRDF, 2005-2007, conducător – Toderaş Ion
 4. BGP III MOBI-3051-CS/03 Accumulation and effect of trace elements on fish growth and development/ CRDF-MRDA, 2005-2007, conducător – Zubcov Natalia
 5. BPP -03-06 Elaboration of growth technology of Kefal Pelingas/ CRDF-MRDA, 2005- 2006, conducător – Zubcov Elena
 6.  MBI-3002 Assessment of current status of biodiversity and water quality in Dniester river/ CRDF-MRDA, 2001-2003, conducător – Ungureanu Laurenţia
 7. Quality monitoring & quality assurance of freshwater and seawater aquaculture fish/ 1999-2002, INCO-COPERNICUS, conducător – Zubcov Elena

Proiecte în curs de realizare

 1. 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor – AQUABIO/ proiect din cadrul Programului de Stat 2020-2023, conducător – Zubcov Elena
 2. eMS BSB 165 Creating a system of innovative transboundary monitoring of the Black Sea river ecosystems transformation under impacts of hydropower development and climate change, HydroEcoNex/ UE ENI CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020; 2018-2021, conducător – Zubcov Elena
 3. eMS BSB 27 Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure, MONITOX/ UE ENI CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020; 2018-2021, conducător – Zubcov Elena

Potenţial logistic

În cadrul proiectelor realizate pe parcursul anilor 2007-2008, Laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie a fost dotat cu echipament şi accesorii noi: spectrofotometru T 80, UV-VIS, cameră digitală, balanţă axis, balanţe analitice, calculator Notebook Samsung NP-P29, distilator.

În anul 2008 Agenţia  Elveţiană de Cooperare şi Dezvoltare pentru Republica Moldova a donat laboratorului, prin contract de colaborare, echipament modern înzestrat cu accesoriile şi reactivele necesare (spectrofotometru de absorbţie atomică AAS Analyst-400, cromatograf Clarus-500 FID ECD, cuptor de calcinare Nabertherm CV3/11/B170, pH-metru Sartorius PB 11-P11 etc).
Echipamentul a permis sporirea nivelului cercetărilor fundamentale şi aplicative, deschiderea noilor posibilităţi de realizare a proiectelor naţionale şi internaţionale, lărgirea ariei de activitate a laboratorului privind efectuarea analizelor cantitative, monitorizarea calităţii apei şi a produselor, inclusiv piscicole.

Laboratorul şi-a sporit mult capacitatea de cercetare graţie proiectelor internaţionale MIS ETC 1150 şi MIS ETC 1676. Astfel, au fost procurate şi puse în funcţiune: spectrometru ICP OES de emisie cu plasma cuplată inductiv ICAP 6000,   spectrofotometru Specord 230+, sistema cromatografică UHPLC Flexar FX 20, microscop Axio Imager А.2 (Zeiss), microscop Axio Imager А.2 pentru epi-fluorescenţă (Zeiss), binocular Stereo Discovery. V8 (Zeiss), sistem de digestie Berghof SPEEDWAVE, sistem de distilare a acizilor Berghof, centrifugă Hettich Rotina 420. Pe lângă aceasta, au fost procurate 2 automobile pentru lucrările de teren.

Spectrometru-AS-800

 Fig. 1 Spectrometrul de absorbţie atomică Analyst 400 cu autosampler AS-800
(Perkin Elmer, SUA)

Spectrometru-iCAP6200-Duo

Fig. 2 Spectrometrul Thermo Scientific
iCAP 6200 Duo
(Thermo Fisher Scientific, Marea Britanie)

Spectrofotometru-UV-VIS-210-PLUS

Fig. 3 Spectrofotometrul UV-VIS SPECORD® 210 PLUS
(Analytik Jena, Germania)

Cromatograf-Clarus-500

Fig. 4 GC Cromatograful Clarus 500 cu autosampler și TurboMatrix HS 40 Trap
(Perkin Elmer, SUA)

Cromatograful UHPLC Flexar FX 20

Fig. 5 Cromatograful UHPLC Flexar FX 20
(Perkin Elmer, SUA)

 

Lupă binoculară SteREO Discovery V8

Fig. 6 Lupă binoculară SteREO Discovery V8 (Zeiss) și
microscop Axio Imager А.2 (Zeiss)

 

Pregătirea cadrelor științifice

În laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie au fost elaborate și susținute un șir de teze de doctor și doctor habilitat în domeniul hidrobiologiei, hidrochimiei, ecologiei acvatice:

 1. Borodin Natalia. Migraţia elementelor nutritive şi rolul lor în ecosistemele fluviului Nistru şi râului Prut. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, ihtiologie, 2016
 2. Tumanova Daria. Algele planctonice în monitoringul biologic al stării ecosistemelor fluviale şi lacustre. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, ihtiologie, 2016
 3. Filipenco Elena. Diversitatea macrofitelor şi rolul lor în ecosistemul lacului de acumulare Cuciurgan. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, ihtiologie, 2016
 4. Tihonencova Lilia. Evaluarea impactului termocentralei electrice asupra stării ecologice a lacului de acumulare Cuciurgan. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Ecologie, 2016
 5. Jurminskaia Olga.  Evaluarea stării biocenozei nămolului activ și crearea bazei de date a sistemului expert. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, Ihtiologie, 2012
 6. Ungureanu Laurenția. Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova. Teză de doctor habilitat în ştiinţe biologice. Specialitatea: Ecologie, 2011
 7. Arcan Elena. Rolul unor forme de reproducere a animalelor nevertebrate în formarea productivităţii ecosistemelor acvatice. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Ecologie, 2010
 8. Munjiu Oxana. Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra speciilor dominante de hidrobionţi în râul Prut. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, ihtiologie, 2006
 9. Climenco Vitalie. Structura şi funcţionarea comunităţilor de zooplancton în ecosistemele acvatice din bazinul hidrografic al fluviului Nistru. Specialitatea: Hidrobiologie, ihtiologie, 2006
 10. Boicenco Nina. Migraţia substanţelor nutritive şi toxice în afluenţii fluviului Nistru - Răut şi Bîc. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, 2003
 11. Jafar Mohammed Hussein Al Widyan. Impactul termostaţiei electrice asupra stării ecologice a lacului refrigerent. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Hidrobiologie, 2002
 12. Zubcov Natalia. Legităţile acumulării microelementelor şi rolul lor în ontogeneza peştilor ciprinoizi. Teză de doctor în ştiinţe biologice. Specialitatea: Ihtiologie, 2001.

La data de 01.03.2024

Zubcov Elena

Zubcov Elena

Titluri: membru corespondent al AŞM, profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe biologice

Funcţia: şef al laboratorului

Domenii de cercetare – hidrobiologie, ihtiologie, piscicultură, ecotoxicologie. Este preocupată de dezvoltarea metodologiei cercetării ecosistemelor acvatice, stabilirea legităților migrației, circuitului substanțelor chimice, a rolului substanțelor biologic active și celor toxice asupra productivității și dezvoltării hidrobiocenozelor, determinarea limitelor de  toleranță și a rolului hidrobionților în circuitul substanțelor chimice și procesele de autoepurare-poluare. Elaborează procedee și tehnologii noi în piscicultură, acvacultură și metodologii privind investigațiile ecotoxicologice, monitorizarea și valorificarea durabilă a resurselor acvatice.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

 
Ungureanu Laurentia

Ungureanu Laurenţia

Titluri: membru corespondent al AŞM, profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe biologice

Funcţia: -

Studiază diversitatea, succesiunile multianuale şi sezoniere ale comunităţilor de alge planctonice, posibilităţile producţionale ale fitoplanctonului, influenţa elementelor nutritive şi microelementelor-metale asupra proceselor producţional-destrucţionale, nivelul de troficitate, fluctuaţiile multianuale ale nivelului de saprobitate şi ale calităţii apei, capacitatea de autoepurare a ecosistemelor acvatice cu diferit grad de impact antropic.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

 
Suvernetkii

Şuberneţkii Igor

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific coordonator.

Specialist în hidrobiologie. Evaluează biodiversitatea ecosistemelor acvatice şi calitatea apelor naturale în dependenţă de caracteristicele bacterioplanctonului, macrozoobentosului, zooplanctonului.  Cercetează baza trofică a ecosistemelor acvatice, procesele producţional-destrucţionale, capacitatea de autoepurare a apelor de suprafaţă.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]  [email protected]

   
Bagrin-Nina

Bagrin Nina

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific coordonator.  

Specialist în hidrochimie. Studiază calitatea apelor conform indicilor hidrochimici, apreciază impactul surselor de poluare asupra calităţii apei, formele de migraţie a elementelor chimice în apele naturale. Participă la efectuarea investigațiilor privind componența chimică a apelor în heleșteie, utilizarea diferitor substanțe chimice pentru sporirea productivității naturale a heleșteielor.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Zubcov Natalia

Zubcov Natalia

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific coordonator.  

Cercetează funcţionarea ecosistemelor acvatice, în special, dinamica metalelor grele în componentele abiotice ale ecosistemelor acvatice, rolul şi legitățile acumulării microelementelor în ontogeneza peștilor.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Munjiu Oxana

Munjiu Oxana

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific coordonator.

Specialist în hidrobiologie. Studiază biodiversitatea ecosistemelor acvatice. Evaluează structura şi funcţionarea comunităţilor de hidrobionţi (macrozoobentos) în ecosisteme acvatice de diferit tip, în dependență de starea mediului acvatic. Determină starea habitatelor, nivelul de eutrofizare, procesele producționale ale diferitor grupuri de zoobentos.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Biletchi Lucia

Bileţchi Lucia

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: -

Participă la  efectuarea monitoringului biologic al ecosistemelor acvatice, orientat spre relevarea particularităţilor migraţiei elementelor chimice în diverse componente ale ecosistemelor acvatice, identificarea nivelului de poluare a ecosistemelor acvatice, la determinarea rolului hidrobionţilor (macrofite, moluşte, peşti) în acumularea microelementelor, inclusiv metale grele.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Jurminskaia Olga

Jurminskaia Olga

Titluri: doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific superior.

Cercetează elementele hidrochimice și hidrobiologice ale calității apei în ecosistemele acvatice, în special: regimul termic, acidifierea, regimul oxigenului, parametrii calitativi și cantitativi ai bacterioplanctonului, evaluarea indicilor de autopurificare a corpurilor de apă de suprafață, modelarea de laborator a impactului compușilor toxici asupra procesului de consumare biochimică a oxigenului.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Negru Maria

Negru Maria

Titluri: conferențiar cercetător, doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific superior.

Specialist în domeniul microbiologiei acvatice. Studiază principalele grupuri funcționale de microorganisme, procesele producționale și destrucționale în ecosistemele acvatice, corelaţia dintre dezvoltarea bacterioplanctonului şi componentele abiotice de mediu.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]

   
Borodin Natalia

Borodin Natalia

Titluri: doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific superior.  

Evaluează calitatea apei din ecosistemele acvatice prin determinarea conţinutului de elemente biogene (azot, fosfor, siliciu, fier) şi a compuşilor acestora. Apreciază rolul diferitor factori abiotici şi biotici în dinamica conţinutului elementelor biogene.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Foto

Tumanova Daria

Titluri: doctor în ştiinţe biologice.

Funcţia: cercetător ştiinţific coordonator.  

Specialist în domeniul hidrobiologiei, algologiei şi ecologiei ecosistemelor acvatice. Evaluează calitatea apei în ecosistemele acvatice pe baza speciilor de alge indicatoare. Apreciază rolul factorilor abiotici şi biotici în dezvoltarea fitoplanctonului și impactul factorilor antropici.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: daria.tumanova@ sti.usm.md   [email protected]

   
Levedenco Liubovi

Lebedenco Liubovi

Funcţia: cercetător ştiinţific.

Realizează investigații complexe ce țin de evaluarea diversității, efectivului, biomasei şi producției comunităților nevertebratelor zooplanctonice în ecosistemele acvatice, aprecierea calității apei conform parametrilor biologici (în baza parametrilor stării comunităților zooplanctonice).

Profil: ORCID Google Scholar  E-mail: [email protected]   [email protected]

   
foto

Ivanova Anastasia

Titluri: doctor în ştiinţe biologice

Funcţia: cercetător ştiinţific superior  

Efectuează cercetări privind componenţa chimică a apelor naturale, în special, conţinutul poluanților organici persistenți în ecosistemele acvatice.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Ciroba petru

Ciorba Petru

Funcţia: cercetător ştiinţific 

Cercetează dinamica și migrația macro- şi microelementelor  în sistemul apă-suspensii-hidrobionți.

Profil: ORCID Google Scholar   E-mail: [email protected]  [email protected]

   

 

 

 

Stabilită dinamica sezonieră a parametrilor hidrochimici (regimul de oxigen, pH, temperatură a apei, conținutul de suspensii, ioni principali, elemente biogene și materie organică în apă) în ecosistemele lentice și lotice.

Determinate caracteristicile producțional-destrucționale ale bacterio- și fitoplanctonului în ecosistemele acvatice de diferit tip (lentice și lotice).

Investigată diversitatea taxonomică și parametrii cantitativi (efectiv numeric, biomasă) ai comunităților de fito-, zooplancton și nevertebrate bentonice.

Promovată metodologia monitoringului integrat al ecosistemelor acvatice în contextul directivelor europene.

Identificate speciile de nevertebrate bentonice rare și pe cale de dispariție: Theodoxus transversalis, Crassiana crassa crassa, Palingenia longicauda, Gomphus flavipes, Aphelocheirus (aphelocheirus) aestivalis, Anabolia furcata (pe lângă cele incluse în ediția a 3-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova).

Identificate speciile de nevertebrate bentonice alogene cu potențial invaziv: Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Dreissena rostriformis bugensis, Ferrissia fragilis, Branchiura sowerbyi.

Determinat nivelul de eutrofizare a ecosistemelor acvatice în baza efectivului numeric al bacterioplanctonului total, biomasei fitoplanctonului, efectivului numeric și biomasei zooplanctonului, conținutului de compuși ai azotului și fosforului.

Apreciată clasa de calitate a apelor de suprafață în baza parametrilor hidrochimici și hidrobiologici, conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă Nr. 890/2013.

Determinată saprobitatea apelor fl. Nistru și r. Prut în baza parametrilor calitativi și cantitativi ai fitoplanctonului, zooplanctonului și zoobentosului.

Evaluată capacitatea de autoepurare a apelor în fl. Nistru și r. Prut, limitele toleranței comunităţilor de hidrobionţi a fenomenelor de poluare și alte tipuri de intervenție umană.

Evaluată posibilitatea de utilizare a apelor de suprafață în diferite scopuri (apă potabilă, irigație, piscicultură, etc.), în dependență de compoziția ei chimică.

Apreciat impactul construcției barajelor pe fl. Nistru și r. Prut, în scopul obținerii energiei electrice, asupra funcționării ecosistemelor acvatice din avalul barajelor.

Puse în evidență cazurile de metamorfizare a calității apei și poluare chimică a cursurilor de apă.

Analizată componența chimică a apei râurilor Răut și Bâc – principalii afluenți ai fl. Nistru pe teritoriul Republicii Moldova.

Evaluată  biodiversitatea, succesiunile ecologice ale ecosistemelor acvatice ale sectorului inferior al r. Prut în perioada ce a urmat după inundațiile masive din 2008 și 2010.

Apreciat impactul poluării termice, provocate de exploatarea Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan, asupra funcționării ecosistemului lacului refrigerent.

Stabilit nivelul de acumulare a microelementelor, în special, metale grele, în componentele abiotice (apă, mâluri) și biotice (macrofite, moluște, pești) ale ecosistemelor acvatice și evaluate procesele de migrație a elementelor chimice în lanțurile trofice.

Relevate legitățile temporale și spațiale de acumulare a metalelor în hidrobionții din ecosistemele naturale, a acumulării lor în dependență de țesut, organ, etapă a dezvoltării ontogenetice (pești).

Depistate cantități reziduale ale compușilor organoclorurați (4.4'-DDE, 4.4'-DDD, γ-BHC, 4.4'-DDT, endrin aldehidă, endrin cetonă, sulfat de endosulfan) în apa și depunerile ecosistemelor fl. Nistru și r. Prut.

Pe cale experimentală, determinată influența metalelor asupra 1) proceselor producțional-destrucționale in situ; 2) consumului biochimic al oxigenului; 3) gradului de acumulare a microelementelor-metale  în unele specii de alge microscopice și moluște bivalve.

Determinat conținutul de metale în produsele piscicole autohtone și de import (pește proaspăt și congelat).

Elaborate metode de utilizare a substanțelor biologic active (microelemente, glicozida furostanolică) în piscicultură, în scopul sporirii productivității piscicole.

În baza studierii conținutului de elemente biogene în apa heleșteielor, făcute recomandări de utilizare rațională a îngrășămintelor cu fosfor și azot în piscicultură.

Calculată producția potențială a peștilor bentofagi în fl. Nistru și r. Prut, care ar putea fi obținută reieșind din potențialul trofic al zoobentosului.

Propus un procedeu de creștere în policultură a crapului, sângerului, novacului, cosaşului și chefalului pelingas Mugil so-iuy Basilewsky, etc.

LHE LHE LHE

Invenții în domeniul pisciculturii

 1. ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N.; UNGUREANU, L.; BILEŢCHI, L.; BAGRIN, N.; BORODIN, N.; LEBEDENCO, L. Procedeu de dezvoltare a bazei trofice naturale în heleşteie. Brevet nr. 449, BOPI nr. 12, 2011.
  Procedeul include schema introducerii în apa heleşteului a cobaltului (sub formă de clorură de cobalt) şi manganului (sub formă de clorură de mangan sau permanganat de potasiu) înainte de popularea heleşteului cu larve sau cu alevini şi după popularea heleşteului cu puiet de un an şi de doi ani. Rezultatul invenţiei constă în majorarea biomasei fito- şi zooplanctonului.
 2. ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N.; PERNAI, V. Procedeu de creştere a peştilor în policultură. Brevet nr. 3408, BOPI nr. 10, 2007.
  Procedeul include pregătirea heleşteului de îngrăşare, popularea lui în martie cu alevini de crap, sânger, novac şi cosaş, iar în prima decadă a lunii iulie - cu alevini de chefal pelingas Mugil so-iuy Basilewsky. Este indicată densitatea populării, masa medie a alevinilor, condițiile creşterii lor ulterioare în condiţii controlate timp de 3 ani. Rezultatul invenţiei constă în sporirea productivităţii piscicole.
 3. CHINTEA, P.; ZUBCOV, E.; UNGUREANU, L. Procedeu de cultivare a algelor verzi. Brevet nr. 2046, BOPI nr. 12, 2002 (în colaborare cu Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AȘM).
  Invenția descrie condițiile de cultivare a algelor verzi – componența mediului nutritiv, durată, temperatură. Rezultatul invenției constă în sporirea biomasei algelor verzi de 2-3 ori. Invenția poate fi utilizată la producerea în masă a microalgelor în calitate de hrană pentru peștii fitofagi.
 4. CHINTEA, P.; ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N. Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare. Brevet nr. 1910, BOPI nr. 5, 2002 (în colaborare cu Institutul de Genetică al AȘM).
  Esenţa invenţiei constă în tratarea icrelor fecundate de peşte cu soluţia apoasă a glicozidei furostanolice - substanţă biologic activă. Rezultatul invenţiei constă în sporirea rezistenţei icrelor, dezvoltarea mai sincronică a embrionilor şi în intensificarea ecloziunii larvelor rezistente la vârsta de 3 zile cu 5…8%.
 5. ZUBCOV, E.; TODERAŞ, I.; ZUBCOV, N.; TODERAŞ, A. Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare. Brevet nr. 1116, BOPI nr. 12, 1998 (în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova).
  Esenţa invenţiei constă în tratarea icrelor de peşte fecundate cu o substanţă biologic activă, în acest scop servind soluţia apoasă de microelementele: cupru, zinc şi mangan. Rezultatul tehnic este mărirea numărului de larve şi puieţi şi sporirea rezistenţei lor.
 6. ZUBCOV, E.; TODERAŞ, I.; TURIATCO, I.; ZUBCOV, N. Metoda de înmulţire artificială a  сhefalului pilengas. Brevet nr. 1016, BOPI nr. 9, 1998 (în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova).
  Invenţia se referă la obţinerea în condiţii industriale a alevinilor de chefal pilengas de la reproducătorii aclimatizaţi în condiţiile limanurilor Mării Negre. Este descrisă selectarea reproducătorilor, stimularea pubertății femelilor și masculilor  prin injectare în etape a suspensiei de hipofîză acetonată de crap, fecundarea icrelor și incubarea icrelor fecundate. Rezultatul tehnic constă în majorarea cantităţii de icre fecundate şi a procentului de ecloziune a larvelor.


Invenții în domeniul chimiei biologice

 1. ZUBCOV, E.; TODERAŞ, I.; ZUBCOV, N.; BILEŢCHI, L. Metodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi. Brevet nr. 1080, BOPI nr.10, 1998 (în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova.
  Invenţia se referă la metodele de determinare a microelementelor în materiale biologice şi poate fi folosită pentru studierea distribuirii, acumulării şi separării stronţiului în hidrobionţi. Metoda constă în selectarea specimenelor, pregătirea eşantioanelor şi etaloanelor, arderea acestora în spectrograf în arc electric, fotometria spectrelor şi estimarea rezultatelor obţinute. Pentru pregătirea eşantioanelor şi etaloanelor se foloseşte bază spectrală ce conţine carbon, sulfat de potasiu şi sulfat de ceriu, ceriul fiind utilizat în calitate de standard interior. Rezultatul tehnic constă în asigurarea arderii complete a eşantionului în spectrograf.

Invenții în domeniul biotehnologiei

 1. UNGUREANU, L.; GHEORGHIŢĂ, C.  Tulpină de microalgă verde Oocystis borgei - sursă de glucide. Brevet de invenție nr. 4421, 2016.05.31.
  Tulpina de microalgă verde Oocystis borgei CNMN-AV-08, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, poate fi utilizată ca sursă de glucide. Invenţia poate fi utilizată în medicină, farmaceutică, cosmetologie şi industria alimentară.
 2. UNGUREANU, L.; GHEORGHIŢĂ, C. Tulpină de microalgă verde Scenedesmus apiculatus var. indicus în calitate de sursă de beta-caroten. Brevet de invenție nr. 4408, 2016.03.31.
  Tulpina de microalgă verde Scenedesmus apiculatus var. indicus CNMN-AV-09, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie AŞM, poate fi utilizată ca sursă de beta-caroten. Invenţia poate fi utilizată în medicină şi farmaceutică.
 3. UNGUREANU, L.; GHEORGHIŢĂ, C.  Tulpină de microalgă verde Scenedesmus quadricauda var.quadricauda – sursă de proteine, glucide şi lipide. Brevet de invenție nr. 4395, 2016.01.31.
  Tulpina de microalgă verde Scenedesmus quadricauda var. quadricauda CNMN-AV-10, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, poate fi utilizată ca sursă de proteine, glucide şi lipide. Invenţia poate fi utilizată în medicină, zootehnie, agricultură şi industria alimentară.
 4. UNGUREANU, L.; GHEORGHIŢĂ, C. Tulpină a algei Oscillatoria amphibia Ag. − producătoare de lipide. Brevet nr. 449, BOPI nr. 5, 2011.
  Tulpina algei Oscillatoria amphibia Ag. este depozitată în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AȘM cu numărul CNMN-CB-09 şi poate fi utilizată în calitate de producător de lipide. Invenția poate fi utilizată pentru obținerea lipidelor pentru industria farmaceutică, alimentară, cosmetică şi medicală.
 5. RUDIC, V.; COJOCARI, A.; UNGUREANU, L.; CEPOI, L. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth.) Born et Flah CNM-CB-03. Brevet nr. 3297, BOPI nr. 4, 2007 (în colaborare cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AȘM).
  Invenția se referă la componența mediului nutritiv pentru cultivarea  cianobacteriei Nostoc linckia (Roth.) Born et Flah CNM-CB-03, care include și microelemente, condițiile de iluminare, durata cultivării. Rezultatul invenţiei constă în sporirea productivităţii cianobacteriei cu un conţinut înalt de ficobiline.

LHE

LHE

LHE

LHE

 

Publicaţii relevante din ultimii ani (2014-2019)

capitole în monografii

 1. ZUBCOV, E.; TODERAȘ, I.; ZUBCOV, N.; BILEȚCHI, L. Cap. IV Repartizarea, migrația și rolul microelementelor în apele de suprafață. În: Microelementele în componentele biosferei și aplicarea lor în agricultură și medicină. Monografie colectivă. Coordonator Simion Toma. Ed. Pontos, 2016, p.78-107. ISBN 978-9975-51-724-9.
 2. ZUBCOV, E.; UNGUREANU, L.; TODERAŞ, I.; BILETCHI, L.; BAGRIN, N. Hydrobiocenosis State of the Prut River in the Sculeni – Giurgulesti Sector.  In: Water Science and Technology Library. Management of Water Quality in Moldova (Ed. Duca G.). Springer, 2014, Volume 69, pp.97-156.

articole în reviste editate în străinătate

 1. IVANOVA, A. Organochlorinated compounds in the Prut River sediments. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, YEAR X (XLI) 2018, No. 1, pp.40-47. ISSN 2067 – 2071
 2. ЗУБКОВА, Е. И.; БАГРИН, Н. И.; ТРОМБИЦКИЙ, И. Д.; БОРОДИН, Н. Н. Проблемы трансграничного сотрудничества по управлению бассейном Днестра. Рыбоводство и рыбное хозяйство. Ежемесячный научно-практический журнал, №3 (135), 2017, с.5-12. ISSN 2074-5990
 3. ЗУБКОВА, Е.И.; ПPОТАСОВ, А.А.; БИЛЕЦКИ, Л.И.; ЗУБКОВА, Н.Н.; УНГУРЯНУ, Л.Н.;  ТИХОНЕНКОВА, Л.Н.; ФИЛИПЕНКО, Е.Н.; СИЛАЕВА, А.А. Миграция ванадия  в экосистеме Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС. Журнал Сибирского федерального университета. Биология, том 10, номер 4, 2017, с. 446-458, e-ISSN 2313-5530, ISSN 1997-1389 (print)
 4. LEBEDENCO, L.  Assessment of the pollution level of Prut River according to the structural indices of zooplankton. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year IX (XL) 2017, No.1 p.61-69. ISSN 2067 – 2071
 5. ANDREEV, N.; RONTELTAP, M.; BOINCEAN, B.; WERNLI, M.; ZUBCOV, E.; BAGRIN, N.; BORODIN, N.; LENS, P.N.L. Lactic acid fermentation of human urine to improve its fertilizing value and reduce odor emissions. Journal of Environmental Management, 198, 2017, 63-69
 6. ANDREEV, N.; RONTELTAP, M.; LENS, P. N.; BOINCEAN, B.; BULAT, L.; ZUBCOV, E. Lacto-fermented mix of faeces and bio-waste supplemented by biochar improves the growth and yield of corn (Zea mays L.). Agriculture, ecosystems and environment, 232, 2016, 263-272.
 7. CIORNEA, V.; IVANOVA, A.; ZUBCOV, E.; ENE, A. Determination of some organochlorine pesticides in the waters of the Prut River. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2016, vol. VIII (XXXIX) No. 1, p.81-86. ISSN 2067-2071.
 8. ZUBCOV, E.; TIHONENKOVA, L.; BILETCHI, L.; BORODIN, N. Dynamics of nutrients in the ecosystem of Cuciurgan cooling reservoir of the Moldovan power plant. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, year VIII (XXXIX) 2016, nr. 2. p.151-157
 9. LEBEDENCO, L.; JURMINSKAIA, O.; ZUBCOV, E.; ENE A. Dynamics of zooplankton in ecosystems of the Lower Danube. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2016, Vol. 39, no. 1, p.92-100. ISSN 2067-2071.
 10. ПРОТАСОВ А.Ф., ЗУБКОВА Е.И., СИЛАЕВА А.А Концептуальные подходы к организации  гидробиологического мониторинга техно-экосистем ТЭС и АЕС. Гидробиологический журнал, № 6, Т.51, 2015, p.67-81. ISSN 0375-8990
 11. BORODIN, N. The content of nitrogen and phosphorus compounds in the inferior sector of Prut river during 2014. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, 2015, Vol. 38 Issue 2, p.226-231. ISSN 2067 – 2071.
 12. MUNJIU, O.; TODERAȘ, I.; ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; SUBERNETKII, I. Composition and distribution of benthic macroinvertebrates in the Pruth River (2012-2013). Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s. Biologie animală, Tom LX, 2014, p.27-34. ISSN 1224-581X
 13. UNGUREANU, L.; TODERAS, I.; TUMANOVA, D.; UNGUREANU, G.; MELNICIUC, C. Diversity and phytoplancton functioning in Prut River. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year V (XXXVI) 2013, 2, p. 228-231. ISSN 2067 - 2071
 14. UNGUREANU, L.; TUMANOVA, D.; MELNICIUC, C. UNGUREANU, G. Diversity and qualitative structure of the chlorophyta algae in main aquatic ecosystems of the Republic of Moldova. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii.  2013, 2, Tom. 29, p. 64-71. ISSN 1454-6914
 15. ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; ZUBCOV, N.; PHILIPENKO, E.; BORODIN, N. The metal accumulation in aquatic plants of Dubăsari and Cuciurgan reservoirs. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 2013, 2, Tom. 29, p. 216-219. ISSN 1454-6914
 16. ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N.; BAGRIN, N.; BILETCHI, L. Monitoring of trace metals in the Prut River. Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year V (XXXVI) 2013, 2, p. 232-236. ISSN 2067 – 2071
 17. ZUBCOV, E.I.;  ZUBCOV, N.N.; ENE, A.; BILETCHI,  L. Assessment of copper and zinc levels in fish from freshwater  ecosystems of Moldova. Environmental Science and Pollution Research. 2012, 19 (6), 2238–2247. ISSN: 0944-1344 (Print), 1614-7499 (Online). doi: 10.1007/s11356-011-0728-5 (IF: 2.651).

articole în reviste editate în ţară

 1. BAGRIN, N.; BORODIN, N.; JURMINSCAIA, O. Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele Vieții, 2019, 3 (339), p. 90-97
 2. UNGUREANU, L.; ZUBCOV, E.; TUMANOVA, D.; BORODIN, N.; BAGRIN, N.; UNGUREANU, G. Factors which determine productivity of phytoplancton of the Dniester River. Buletinul Academiei de Ştiinţe. Științele Vieții, Nr. 3/336, 2018, p.12-21. ISSN 1857-064X.
 3. ZUBCOV, E.; JURMINSCHAIA, O.; BAGRIN, N.; BORODIN, N.; ANDREEV, N. Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru. Akademos,  Nr.1 (44), 2017, p.48-53. ISSN 1857-0461
 4. TUMANOVA, D. Algele planctonice-indicatori ai calității apei fluviului Nistru. Buletinul Academiei de Ştiinţe. Seria “Științele vieții”. No. 2 (329), 2016, p.95-102. ISSN 1857-064X.
 5. BORODIN, N. Migraţia fosforului în sistemul apă – sedimente – hidrobionţi al fluviului Nistru. Buletinul  Academiei de Ştiinţe. Seria “Științele vieții”. Nr. 2 (329), 2016, p.102-111. ISSN 1857-064X.
 6. ZUBCOV, E.; BILEȚCHI, L.; ZUBCOV, N.; BAGRIN, N. Evaluarea migrației metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice prin cooperare transfrontalieră. Akademos, No.2, 2015, p. 42-48
 7. UNGUREANU, L.; TUMANOVA, D. Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Seria “Științele vieții”. 2014, 3(324), p. 121-126. ISSN 1857-064X.
 8. ZUBCOV, E.; BILETCHI, L.; BAGRIN, N.; ZUBCOV, N.; BORODIN, N.; JURMINSKAIA, O.; BOGONIN, Z. Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut River. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Seria “Științele vieții”. 2014, 3(324), p. 127-136. ISSN 1857-064X.

lucrări științifico-metodice și didactice

 1. Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut. Ghid metodologic. Red.: ANDREEV, N.; BILETCHI, L.; ZUBCOV, E. Chișinău, 2019, 79 p., ISBN 978-9975-108-73-7.
 2. Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance. Ed. TODERAŞ, I.; ZUBCOV, E; BILEŢCHI, L. Chişinău: Elan poligraf, 2015, 64 p. ISBN 978-9975-128-28-5, ISBN 978-9975-66-480-6
 3. Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic. Red. TODERAŞ I., ZUBCOV E., BILEŢCHI L. Chişinău: Elan poligraf, 2015. 80 р.