Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereșciaghin”

Lab-Entomologie

Şeful laboratorului - Galina Bușmachiu, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător

Adresa: str. Academiei, 1, Chișinău, Republica Moldova 

E-mail: [email protected]   [email protected] 

Curriculum Vitae

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

Istoricul cercetărilor în domeniul entomologiei. Cercetările entomologice în Republica Moldova au început încă în sec. XIX, cu studiul unor insecte dăunătoare ca filoxera viţei-de-vie, păduchele lânos, gândacul florilor, etc., care provocau daune considerabile agriculturii. Printre primii care au inițiat cercetări entomologice şi au publicat rezultatele cercetărilor obţinute au fost E. P. Rekalo, I. M. Krasilşcik, N. N. Vitcovski, K. K. Miller ş.a.  Atacurile insectelor dăunătoare asupra culturilor agricole anuale și multianuale au devenit atât de stringente, încât în anul 1911 a fost înfiinţată Staţiunea bioentomologică din Basarabia, care a activat până în anul 1939. 
În afara studiilor entomologice specializate, în tară au activat și unii entuziaști,   observațiile cărora,  împreună cu pasiunea pentru insecte, au rămas în istoria entomologiei naționale sub formă de publicații și colecții entomologice. Dintre ei îi putem menționa pe E. Miler, N. Zubowsky, M. Ieniştea, A. Alexinschi, C. Hormuzaki, A. Ruşcinschi, care au devenit ulterior  entomologi profesionişti, profesori de biologie, zoologie, etc.

În perioada interbelică cercetările entomologice dintre Prut şi Nistru au continuat, având ca priorități diversitatea insectelor, insecte dăunătoare, complexele de dăunători ale culturilor agricole și forestiere,  înscriind în istorie așa personalităţi ca B. Vereşceaghin, I. Lepşi, P. Şuster, G. Finţescu, C. Motăş, N. Osipov, L. Moriţa, S. Lavrov, etc. Cercetările entomologice erau efectuate în cadrul Staţunii Bioentomologice, Staţiunii Viticole şi Şcolii de Viticultură din Chişinău (înfiinţate încă în 1842), activând în calitate de cercetători și lectori la disciplina entomologia agricolă pe S. Polizu, A. Ivancov, V. Popovici, P. For, W. Evstifeev (şeful Staţiunii Viticole), I.  Madan (şeful Şcolii de Viticultură), etc.

După formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cercetările entomologice s-au intensificat din cauza apariției și extinderii arealului speciilor invazive în timpul celui de-al II Război Mondial. În acea perioadă în țară pătrund și se extind cu repeziciune specii  de insecte extrem de periculoase de pe continentul American, denumite și specii de carantină, printre care menționăm apariția păduchelui din San Jose, a omizii păroase a dudului, a gândacului de Colorado, etc. Pentru lupta eficientă cu noii dăunători periculoși în 1944 au fost intensificate studiile insectelor dăunătoare la Staţiunea “Protecţia plantelor” subordonată Institutului de Protecţia Plantelor al URSS, având în calitate de director un specialist imunolog-filoxerolog D. Verderevskii. Pentru efectuarea cercetărilor aprofundate ale filoxerei viţei-de-vie, în 1946,  din Rusia a fost invitat dl I. I. Prinţ, care a suplinit şi funcţia de şef al catedrei  de Protecţie a Plantelor al Institutului Agricol. În studiul insectelor autohtone şi de carantină au fost implicați cercetătorii A. G. Golovin și  T. I. Bicina, care au studiat păduchele din San Jose, V.V. Vereşceaghin și V.I. Taliţkii, care au cercetat fauna dăunătorilor culturilor pomicole, iar B.V. Vereşceaghin a inițiat studiul unui vast grup de dăunători ai plantelor cum sunt afidele.  Cercetările din acea perioadă au fost axate, în cea mai mare parte, pe identificarea și combaterea practică a dăunătorilor. În semn de recunoștință pentru rezultatele obținute în lupta cu filoxera viţei-de-vie în Austria a fost instituită o medalie, care poartă numele acad. I. Prinț.

Acumularea unui număr mare de rezultate ştiinţifice a permis înființarea  la Chișinău în 1946 a Bazei de Cercetări Stiinţifice a URSS, în organigrama căreia se afla şi Sectorul de Cercetări Zoologice, care în 1949 a fost transformat în Filiala Moldovenească. Tot atunci au apărut și primele laboratoare, printre care şi cel de Entomologie – condus de renumitul savant I. Prinţ, care deținea titlul științific de academician la înființarea Academiei de Ştiinţe din RSS Moldovenească în anul 1961.

În cadrul Laboratorului de Entomologie au fost efectuate cercetări privind inventarierea speciilor de insecte autohtone, inclusiv  a celor polenizatoare; evidența şi estimarea insectelor entomofage, prădătoare și dăunătoare ale plantelor agricole şi forestiere; taxonomia insectelor entomofage şi a complexelor parazitoide; sistematica insectelor; dinamica populațională a speciilor de interes ecologic şi economic; monitorizarea insectelor alogene invazive; studii bioecologice ale unor anumite specii de interes economic etc. 

Cercetările în domeniul entomologiei, ghidate inițial de academicianul I. Prinţ, au contribuit  substanţial la inventarierea faunei de insecte. Pe teritoriul Moldovei au devenit cunoscute peste 12.500 specii de insecte, dintre care cca 400 specii de entomofagi. Au fost descrise multe specii noi pentru știință, studiată fauna, biologia şi ecologia unor specii de insecte dendrofile şi acarieni dăunători cercetările fiind efectuate de  B. Vereşciaghin, S. Plugaru, I. Plugaru, V. Taliţkii, V. Ostaficiuc, V. Stratan, I. Chiriac, Z. Neculiseanu, A. Andreev, V. Derjanschi, A. Poiras, A. Lozan ş.a.). Au fost elaborate metode statistice şi de fişe perforate în vederea diagnosticării insectelor  de către entomologul P. Kiskin, create colecții importante muzeistice de insecte, printre care evidențiem primele colecții adunate de N. Zubowsky și R. Stepanov, colecția de polenizatori, care include 100 de cutii de albine și bondari sistematizate și aranjate pe specii de dr. V. Stratan și dr. hab. A. Andreev etc.  

Contribuții semnificative în cercetarea entomofaunei au fost realizate de  Prinţ I. I. pe filoxera; Plugaru S. – entomofauna dendrofilă; Mîinea Raisa – sericicultură; Kiskin P. – filoxera; Andreev A. – ecologia insectelor; Vereşceaghin B. – (Homoptera, Aphidoidea); Chiriac – I. (Hymenoptera, Aphidiidae); Stratan V. – (Hymenoptera: Apoidea); Derjanschi V. – (Heteroptera: Pentatomidae);   Buşmachiu Galina – (Hexapoda: Collembola); Manic Gh. – (Hemiptera: Chalcidoidea); Lozan A. – (Hemiptera: Braconidae); Dănilă A. – (Lepidoptera); Coleoptera – Ostaficiuc V. (Elateridae, Staphylinidae), Poiras A. – (Curculionidae), Neculiseanu Z. – (Carabidae), Cilipic G.– (Scarabaeidae), Calestru Livia – (Chrysomelidae), Bacal Svetlana – (Carabidae, Silphidae, Tenebrionidae, Staphylinidae, Lucanidae, Geotrupidae), Baban Elena – (Carabidae, Silphidae, Cerambycidae), Mihailov Irina – (Staphylinidae);  Mocreac (Stahi) Nadejda – (Orthoptera). 

Cercetările fundamentale ale laboratorului de Entomologie sunt axate pe estimarea diversității și structurii funcționale a comunităților de animale terestre economic importante și a speciilor rare în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice.  Studiul organizării structural-funcţionale a speciilor şi comunităților de animale terestre de interes economic şi rare; starea actuală a speciilor de insecte de interes economic, a celor rare și invazive  din Republica Moldova; aspectele adaptive ale speciilor în contextul transformărilor climatice şi antropice.

La momentul actual ariile naturale protejate din Republica Moldova au o importantă deosebită pentru menținerea şi restaurarea diversității insectelor. Totodată rezervațiile naturale atât cele forestiere, cât și cele de stepă, zonele umede precum sunt luncile râurilor și zonele inundabile prezintă un refugiu pentru supraviețuirea şi conservarea speciilor folositoare, mențin echilibrul ecologic al ecosistemelor naturale, protejează speciile rare şi ameninţate cu dispariția. 

Nevertebratele colectate în Republica Moldova au fost depozitate în mai multe colecții internaționale printre care: ”GenBank” din Ontario, Canada; ”Natural History Museum from London”, Marea Britanie, „Departament of Entomology”, cifrul colecției BMNH (E), № 2001 – 106”; ”Musée de Zoologie de l´Université de Coimbra”, Portugalia; ”Muséum national d’Histoire naturelle” din Paris, Franța; „Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN”, din Cracovia, Polonia;  „Muséum d’Histoare naturelle de Genève” Elveţia; ”Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, Wrocław University”; Polonia; Зоологический Музей Российской Академии Наук, Санкт-Петербург și a.  

Pe parcursul anilor, cercetători  au colaborat cu următoarele instituții din țară: Muzeul Național de Istorie Naturală din Chișinău; Rezervația ”Plaiul Fagului”; Rezervația ”Codrii”;  Rezervația ”Prutul de Jos”; Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor; Asociația internațională ”Eco-Tiras”  și de peste hotare: Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris,  Franța; Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul de istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, Muzeul Județean Mureș, Tîrgu-Mureș (România); Institutul de Evoluţie şi Sistematică a Animalelor PAS, Cracovia, Polonia; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Киев; Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, Минск ș.a. 

Una din cele mai vechi și fructuoase colaborări a laboratorului de Entomologie este cu cercetătorii Facultății de Biologie din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, România și în mod special cu dl prof., dr. Ionel Andriescu, care timp de mulți ani a activat în calitate de membru al Consiliului Științific Specializat din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM, a fost consultant științific a 2 teze de doctor habilitat susținute de Neculiseanu Z., Manic Gh., referent științific al tezelor de doctor și doctor habilitat în științe biologice  - Calestru L., Baban E., Furtună D., Derjanschi V., Poiras A., Bușmachiu G. 

Cercetătorii laboratorului de Entomologie au participat și participă la realizarea următoarelor proiecte:

2024-2027: Finanțare instituțională, Subprogram 010701 Evaluarea structurii și funcționării lumii animale și ecosistemelor acvatice sub influența factorilor biotici și abiotici în contextul asigurării securității ecologice și bunăstării populației - ZOOAQUATERRA

2024-2026: Proiect finanțat de Fondul Național pentru Mediu Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate  și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (contract Nr. 01-23p-096/03-05-2024 din 27.02.2024

2000-2023 Program de Stat,  20.80009.7007.02, ”Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice”.

2015-2019: Proiect instituțional, Fundamental, 15.817.02.12F, ”Diversitatea, structura şi funcţionarea complexelor faunistice naturale şi antropizate în contextul fortificării strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”.

2017-2018 Proiect bilateral,  Aplicativ, 17.80013.5007.05/Ua, ”Grupele economic importante de himenoptere parazitare (Hymenoptera) şi gazdele lor în bazinul Nistrului Mijlociu”. 

2011-2014 Proiect instituțional, Aplicativ, 11.817.08.16A, ”Studiul şi elaborarea căilor de reglare a efectivelor animalelor economic importante şi de protecţie a speciilor rare”.

2012 Proiect finanțat de Fondul Ecologic Național, Contract nr. 1/2794-3917, ”Evaluarea stării populaţiilor şi determinarea  statutului speciilor de animale propuse pentru ediţia a III-a a Cărţii Roşii (etapa II)”.

2010-2011 Proiect finanțat de Fondul Ecologic Național, Contract nr. 4/2244-3169 din 18.05.2010, ”Evaluarea stării speciilor de animale şi elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei roşii (etapa I)”.

2013- 2014 Proiect finanțat de Fondul Ecologic Național, Contract nr. 2/3056-4373, ”Identificarea speciilor de animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor naturale și antropizate”.

2010-2011 Proiect bilateral, Fundamental, AŞM-FCFRB 10.820.08.07 BF  ”Adaptarea ecologică a insectelor (Insecta: Collembola, Coleoptera, Lepidoptera) la schimbările sezoniere ale mediului din luncile inundabile ale râurilor Europei de Est (ca exemplu Belarus şi R. Moldova)”.

2010-2012 Proiect bilateral, Aplicativ, AȘM-ANCS 10.820.04.06 RoA  ”Importanţa fâşiilor forestiere în menţinerea diversităţii entomofaunei agrocenozelor, rolul lor în protecţia insectelor folositoare şi reglarea numerică a celor dăunătoare în aspect comparativ dintre R. Moldova şi România”.

2006-2010 Proiect instituțional, Fundamental, 06.411.013F ”Diversitatea, organizarea structural - funcţională, evoluţia şi protecţia comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft”. 

2008-2009 Proiect bilateral, Fundamental, AŞM-FCFRB 08.820.08.02.BF ”Biodiversitatea insectelor (Insecta: Collembola, Coleoptera, Lepidoptera) din ecosistemele adiacente râurilor din Belarus şi Moldova în aspect comparativ”.

2005 – 2007 Programul de  Granturi Bilaterale.  AȘM-MRDA-CRDF MOBI–2651–CS-05, “Nematods and Microarthropods as indicators of environmental health”.

Brevet de invenţie. Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia, Stahi Nadejda, Baban Elena. Procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extraradiculară a plantelor impotriva Leptinotarsa decemlineata.  MD 1135. 2016.02.15.

Galina Busmachiu
Nume, prenume, funcţie: BUȘMACHIU Galina, șef de laborator
Titluri: doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniu de cercetare: Collembola, ecologia nevertebratelor, entomologie
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]   [email protected]
 
Valeriu Derjanschi
Nume, prenume, funcţie: DERJANSCHI Valeriu, cercetător științific principal
Titluri: doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător
Domeniu de cercetare: Heteroptera, sistematica şi ecologia insectelor
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]    [email protected] 
 
Livia Calestru
Nume, prenume, funcţie: CALESTRU Livia, cercetător științific coordonator
Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniu de cercetare: Coleoptera: Chrysomelidae, ecologia insectelor
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]    [email protected]
   
Svetlana Bacal
Nume, prenume, funcţie: BACAL Svetlana, cercetător ştiinţific coordonator
Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniu de cercetare: oleoptera, sistematica şi ecologia coleopterelor, insecte invazive
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]   [email protected]
   
Elena Balan
Nume, prenume, funcţie: ENCIU Elena, cercetător științific coordonator
Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Domeniu de cercetare: Coleoptera, diversitatea, ecologia și importanța coleopterelor în natură și agricultură
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]   [email protected]   
   
Foto
Nume, prenume, funcţie: ȚUGULEA Cristina, cercetător științific superior
Titluri: doctor în științe biologice
Domeniu de cercetare: Lepidoptera, Noctuidae, diversitatea, specii invazive, dăunătorii culturilor agricole
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]   [email protected]
   
Foto
Nume, prenume, funcţie: GROZDEVA Svetlana, cercetător științific
Domeniu de cercetare: Cicadidae: diversitatea, sistematica şi ecologia
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]    [email protected]      
   
foto
Nume, prenume, funcţie: CREȚU Irina, cercetător științific
Domeniu de cercetare: Coleopterele din agrocenoze
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]
   
Victoria Belova
Nume, prenume, funcţie: BELOVA Victoria, cercetător științific stagiar
Domeniu de cercetare: Montarea insectelor pentru colecția Muzeului de Entomologie
Profil: ORCID   Google Scholar
E-mail: [email protected]    
   
Ion Chiriac
Nume, prenume, funcţie: CHIRIAC Ion, tehnician superior
Titluri: doctor în științe biologice
Domeniu de cercetare: Hymenoptera: Aphidiidae, sistematica şi ecologia insectelor
   

 

Monografii internaționale:

 1. DERJANSCHI V.; PERICART J. Hemipteres Pentatomoidea euro-mediterraneens. V.1. Paris: Faune de France 2005, 2016 (ediția 2-a). 498 p. ISBN 978-2- 903052-38- 6.

 2. NECULISEANU Z. The Diversity and Natural History of the Beetles (Insecta: Coleoptera) of the Jamaica Bay Wildlife Refuge, New York, 2013. 148 p.

 3. NECULISEANU Z., MATALIN A. A catalogue of the ground-beetles of the Republique of Moldova (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Bulgaria: Pensoft, 2000. 164 p.

 4. POIRAS A. Catalogues of the weevils (Coleoptera, Curculionidae) and their host plants în the Republic of Moldova. Pensoft Publishers: Sofia-Moscow, 1998. 156 p.

 

       coperta  coperta   coperta    coperta   coperta     

Monografii naționale:

 1. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Monografie colectivă. Ediția a III-a, Chişinău: Ştiinţa, 2015, 490 p. ISBN 978-9975-67-985-5.
 2. Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera). Sub redacția: Galina Bușmachiu. Chişinău : [S. n.], 2023 (Căpăţînă- Print), 204 p. ISBN 978-9975-3605-2-4.  https://doi.org/10.53937/9789975360524
 3. BACAL S. Coleopterele saproxilice din Republica Moldova.  Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 256 p. ISBN 978-9975-3472-9-7. https://doi.org/10.53937/9789975347297
 4. ȚUGULEA C. Noctuidele (Lepidoptera: Noctuidae) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 254 p. ISBN 978-9975-3472-8-0. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347280
 5. BUȘMACHIU G. Fauna colembolelor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova. Chişinău: Căpățină Print, 2021, 200 p.
 6. Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate. Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera (sub red. Bușmachiu G.). Chișinău: „Capațina Print” SRL, 2021, 228 p.  ISBN 978-9975-3477-9-2.  https://doi.org/10.53937/9789975347792

   6. DERJANSCHI V., BABAN E., CALESTRU L., STAHI N., ȚUGULEA C. Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection. Ch.: ”Bons Offices”, 2016. 296 p. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975871488Descarcă

    7. TIMUŞ A. Gracilariidele invazive din Republica Moldova. UASM „Print-Caro”,  Chişinău, 2015, 140 p.

    8. TIMUŞ A., TODERAŞ I., CROITORU N. Entomofauna alogenă invaziva din Republica Moldova. UASM „Print-Caro”, Chişinău, 2015, 210 pp. ISBN 978-9975-56-322-2

    9. DERJANSCHI V., BABAN E., TIMUȘ A., ANDREEV A., GAIBU Z., STAHI N., CALESTRU L., GALUPA D., USPENSCAIA I. Atlasul speciilor de nevertebrate terestre (incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova). Chișinău, 2012. 116 p.

   10. MANIC GH. Diversitatea şi ecologia pteromalidelor din Republica Moldova. Chişinău, "Ştiinţa", 2010. 264 p.

   11. DONIŢĂ,  URSU A., CUZA P., TICU L., BUŞMACHIU G., OSTAFCIUC V. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervatia „Plaiul Fagului”. Ed. Universul, Chişinău, 2007. 176 p.

   12. TODERAȘ I., VLADIMIROV M., NECULISEANU Z. Lumea animala a Moldovei. V. I. Nevertebrate. Chișinău, Î.E.P. Știința, 2007. 195 p.

   13. Natura Rezervației ”Plaiul Fagului”. Monografie colectivă. Sub redacția academicianului Andrei Ursu.  Chişinău, Tip. Universul. 2005. 432p.

   14. АНДРЕЕВ А. Оценка биоразнообразия, мониторинг и экосети. Кишинев: BIOTICA. 2002. 167c.

   15. NECULISEANU Z., STRATAN V., VEREŞCIAGHIN B., OSTAFICIUC V. Insectele rare şi pe cale de dispariţie din Moldova. Chişinău, 1992, 115 p.

   16. ЛАЗАРЬ И.С. Листовертки винограда Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1988, 64 с.

   17. ЗИНКОВСКАЯ Л.А. Кровяная тля в Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1987, 64 с. 

   18. ВЕРЕЩАГИН Б.В., АНДРЕЕВ А.В., ВЕРЕЩАГИНА А.Б. Тли Молдавии. Кишинев: Штиинца,1985,158 с.

   19. Насекомые. Животный мир Молдавии / Отв. ред. Б.В.Верещагин. Кишинев: Штиинца,1983, 375 с.

   20. КИСКИН П.Х. Определитель вредителей и болезней винограда. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1964, 206 с.

   21. ПРИНЦ Я.И. Вредители и болезни виноградной лозы. Москва: Сельхозиздат,1962, 246 с.     

 

         coperta       coperta      coperta     coperta                                                                                                                                                                                                                                              

        coperta      coperta     coperta    coperta     coperta      

 

Articole în reviste ISI:


 1. MUNJIU O., BUŞMACHIU G., ŞULEŞCO T., ȘUBERNEŢKII I. & TODERAŞ I. 2021. Review of aquatic arthropods (phylum Arthropoda) in the Republic of Moldova.  Acta Zoologica Bulgarica, 73 (1): 31-50. http://acta-zoologica-bulgarica.eu.  (IF = 0,354).
 2. ȘULEȘCO, T.; ERISOZ KASAP, O.; HALADA, P.; GIZEM, O.; RUSNAC, D.; GRESOVA, M.; ALTEN, B.; VOLF, P.; DVORAK, V. 2021. Phlebotomine sand fly survey in the Republic of Moldova: species composition, distribution and host preferences. Parasites & Vectors. DOI:10.21203/rs.3.rs-155827/v1 (IF = 3,4)
 3. MATEOS E., ESCUER P., BUȘMACHIU G., RIUTORT M., ÁLVAREZ-PRESAS M. 2018. Untangling Lepidocyrtus Bourlet, 1839 (Collembola, Entomobryidae): new molecular data gives light to the European groups relationships. Invertebrate Systematics 32(3) 639-651. https://doi.org/10.1071/IS17056. IF =  2,172

 4. TURGAY SERIK, HACI HUSEYIN CEBECI, DERJANSCHI VALERIU. Effect of land use on butterfly (Lepidoptera, Rhopalocera) diversity in the Republic of Moldova. In: Fresenius Environmental Bulletin, 2018, 27(7), p. 4980-4985. ISSN 1018-4619.  IF = 0,673

 5. BUŞMACHIU G., KOVÁČ L., MIKLISOVÁ D., WEINER W. 2017. Riparian Collembola (Hexapoda) communities of northern Moldova, Eastern Europe. ZooKeys. 724:119-134.doi: 10.3897/zookeys.724.12478. IF = 1.031

 6. MOLOTIEVSKIY NATALIA, MOLDOVAN ANNA, BACAL SVETLANA, TODERAȘ ION.  Beetle population structure at the crossroads of biogeographic regions in Eastern Europe: The case of Tatianaerhynchites aequatus (Coleoptera: Rhynchitidae). North-Western Journal of Zoology . Jun2016, Vol. 12 Issue 1, p166-177. 12 p. IF =0. 843

 7. VARGOVITSH R. S., BUŞMACHIU, G. 2015. A new species and new records of Arrhopalitidae (Collembola: Symphypleona) from the Republic of Moldova. Zootaxa, 3973 (3): 539-552. IF = 1.06 doi: 10.11646/zootaxa.3973.3.8.

 8.  BUŞMACHIU, G., BEDOS, A., DEHARVENG, L. 2015.Collembolan species diversity of the calcareous canyons of the Republic of Moldova. ZooKeys, 506: 95-108. doi:10.3897/zookeys.506.8643, IF= 0.917

 9. BUŞMACHIU G., POPA I., WEINER W. Collembola (Hexapoda) from eastern Carpathians, Romania, with description of Hymenaphorura ioni sp. nov. Annales Zoologici. Warsaw, 2014, 64(4): 549-555. IF=0,96. doi.org/10.3161/000345414X685884

 10. BUŞMACHIU G., WEINER W. Collembola from the Moldavian banks of Dniester river. New records. Annales Zoologici. Warsaw, 2013. 63(4): 529-535.  doi.org/10.3161/000345413X676759, IF=0,66.

 11. PORCO D., POTAPOV M., BEDOS A., BUȘMACHIU G., WEINER W. M., KROUA S. H., DEHARVENG L. Cryptic diversity in the ubiquist species Parisotoma notabilis (Collembola, Isotomidae): a long used chimeric species? PLOS ONE, 2012, 7 (9), p.1–8.  doi: 10.3161/000345413X676759, IF=3,73.

 12. BUŞMACHIU G., DEHARVENG L., WEINER W. M. A new species of the genus Lathriopyga CAROLI, 1910 (Collembola: Neanuridae: Neanurinae) from the Republic of Moldova. Zootaxa, 2010, 1639, p. 53–58. IF=0,85.

 13. BUŞMACHIU G., WEINER W. M. Species of Xenylla (Collembola: Hypogastruridae) from the Republic of Moldova, with description of Xenylla andrzeji sp. nov. Zootaxa, 2008, 1959, p. 65–68. IF=0,74.

 14.  BUŞMACHIU G., DEHARVENG L. Neanurinae and Morulininae of Moldova (Collembola: Neanuridae), with description of Neanura moldavica sp.nov. Zootaxa, 2008, 1714, p. 61–66. IF=0,74. www.mapress.com/zootaxa/2008/f/z01714p066f.pdf

 15. RANIUS T., AGUADO L. O., ANTONSSON K., AUDISIO P., BALLERIO A., CARPANETO G. M., CHOBOT K., GJURASIN B.,HANSSEN O., HUIJBREGTS H., LAKATOS F., MARTIN O., NECULISEANU Z., NIKITSKY N. B., PAILL W., PIRNAT A., RIZUN V., RUIC|NESCU A., STEGNER J., SÜDA I., SZWAKO P., TAMUTIS V., TELNOV D., TSINKEVICH V., VERSTEIRT V.,VIGNON V., VÖGELI M., ZACH P. Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation, Barcelona, 2005, 28.1 : 1-44. IF=0.48

 16. GAMA DA M. M., BUȘMACHIU G. Especes nouvelles du genre Pseudosinella provenant de la Мoldavie et d’Ukraine (Collembola:Entomobryidae). XVII contribution. Revue suisse de Zoologie, 2004, 111(4), p. 743 – 747.   https://www.biodiversitylibrary.org/ itemdetails/128496, IF=0,65.

 17. GAMA DA M. M., BUȘMACHIU G. Systematique evolutive des Pseudosinella XVI. Especes edaphiques de la Moldavie. Revue suisse de Zoologie, 2002, 109 (4), p. 679 – 685. https://www.biodiversitylibrary.org/itemdetails/128299, IF=0,65.

                        

Brevete

 1. DERJANSCHI V., ELISOVEŢCAIA D., CALESTRU L., STAHI N., BABAN E. Procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extraradiculară a plantelor impotriva Leptinotarsa decemlineata. Brevet de invenţie. MD 1135. 2016.02.15.
 2. MUNTEANU N., TODERAŞ I., MOLDOVAN A., MALEVANCIUC N., TODERAŞ L.,  BACAL S., RAILEAN N. Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki - bioinsecticid pentru combaterea lepidopterelor din genul Lymantria. MD 4304. 2014.09.30. 

Ghiduri și elaborări metodice

 1. BUȘMACHIU, Galina, ENCIU, Elena, BACAL, Svetlana, ȚUGULEA, Cristina, GROZDEVA, Svetlana, MIHAILOV, Irina, CALESTRU, Livia. Metode de cercetare a colembolelor și insectelor. Ghid metodologic. Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 72 p., ISBN 978-9975-3644-1-6. https://doi.org/10.53937/9789975364416
   
 2. BACAL, Svetlana. Coleopterele saproxilice și rolul lor pentru ecosistemele forestiere. Ghid științifico-metodic. Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 94 p. ISBN 978-9975-3644-4-7. https://doi.org/10.53937/9789975364447
   
 3. GROZDEVA, Svetlana. Cicadele (Hemiptera: Auchenorrhyncha) dendrobionte și tamnobionte din Republica Moldova. Ghid metodologic. Chișinău: [S.n.], 2023. (Căpățină Print), 108 p. ISBN 978-9975-3644-3-0. https://doi.org/10.53937/9789975364430
   
 4. BACAL S., COCÎRȚĂ P., MUNTEANU N. Ghid științifico-practic. Metode și echipament de colectare a artropodelor. Chișinău, 2014. 88 p.

 5. TĂLĂMBUŢĂ N., CHIHAI O., BABAN E. Ecologia hemosporidiilor din genul Plasmodiu. Elaborare metodică. Chişinău, 2010. 28 p.

 

       coperta    coperta    coperta    coperta    coperta

 

Broșuri

 1. JOSU V., LOZAN A., ANDREEV S., BUȘMACHIU G., AJDER V., COȚOFANĂ I. Protejăm natura prin rețeaua Emerald. Chişinău, 2015. 24 p.
 2. NECULISEANU Z., DĂNILĂ A., BABAN E., NECULISEANU Z. (jun.). Nevertebratele saproxilice şi pădurile de importanţă internaţională din rezervaţiile ştiinţifice „Pădurea Domnească” şi „Plaiul Fagului”. Chişinău, 2002. 75 p.

 3. NECULISEANU Z., CHIRTOACĂ V., DĂNILĂ A., BABAN E., NECULISEANU Z. (jun.). Biodiversitatea rezervaţiei peisagistice “Teliţa”. Chişinău, 2003. 116 p.

 4. NECULISEANU Z., STRATAN V., VEREŞCIAGHIN B. Insectele incluse în “Cartea Roşie” a Moldovei. Ecologia şi protecţia mediului înconjurător în Moldova, 1992, 74 p.