Arhiva pentru cuvântul-cheie: Zoologie

04.07.2024
Lucrarea „Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)”, autori – Bulat Dumitru, Șaptefrați Nicolae, Bulat Denis, Dadu Ana, prezintă rezultatele cercetărilor științifice și ale observațiilor ihtiologice multianuale în macroecosistemul fl. Nistru în condițiile intensificării factorului antropic. S-a constatat că fauna piscicolă în cea mai mare măsură este influențată de fragmentarea habitatelor prin construcția barajelor, îndiguiri de albie și asanarea bălților, extragerea prundișului și nisipului, folosirea ireversibilă a apei în diverse activități economice...
04.07.2024
Biodiversitatea Terrei, formată de-a lungul a milioane de ani, constituie una dintre cele mai mari bogății ale umanității. Printre cele mai numeroase, din tot regnul animal de pe Terra, se remarcă nevertebratele care, constituind peste 80% din numărul total de specii descrise, sunt prezente în toate tipurile de habitate și pe toate continentele. În fauna mondială sunt cunoscute peste 2 mln de specii, iar pe teritoriul Republicii Moldova până în prezent se cunosc cca 15 mii de specii, cele mai bine fiind studiate colembolele și unele ordine ale insectelor, în special, Coleoptera, Lepidoptera...
30.05.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema „Particularitățile ecologice şi etologice de adaptare a rozătoarelor mici (Mammalia: Rodentia) la mediul urban”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – CARAMAN Natalia. Conducător ştiinţific: NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător. Consultant ştiinţific: MUNTEANU Andrei, doctor în științe biologice, profesor universitar. Consiliul științific specializat D165.02-23-95: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) –...