Membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov la vârsta marilor împliniri

17.01.2024
Membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov la vârsta marilor împliniri

Născută la 18 ianuarie 1949 în satul Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea Nikolaev, Ucraina. Hidrochimist, hidrobiolog, ecolog, domeniile de cercetare: Funcționarea ecosistemelor acvatice, migrația elementelor chimice în sistemul “apă – suspensii-hidrobionți-mâluri“.  Doctor în științe geografice, specialitatea Hidrochimie (1986), doctor habilitat în științe biologice, specialitatea Hidrobiologie (1999), profesor cercetător (2003), Profesor Onorific al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, România (2016), membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2017).

Anul 2024 deschide o filă memorabilă atât în viaţa Doamnei Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, șef a Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei, Institutul de Zoologie, USM cât şi în viaţa persoanelor care îi sunt în preajmă și îi poartă tot respectul, sentimente de prietenie și colegialitate. Fiind născută la 18 ianuarie 1949 în familia lui Ion şi Vera ARABEJA în satul Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea Nikolaev, Ucraina în acest an sărbătorește 75 de ani de viaţă şi 52 de ani de activitate profesională.

Talentul de lider înnăscut, reflectat în capacităţile organizatorice și aptitudinile inovaţionale au plasat-o pe Doamna Elena Zubcov în  rândurile personalităţilor notorii atât din ţară, cât și de peste hotarele ei. Numele fiecărui om de ştiinţă este asociat cu ceva specific, care caracterizează activitatea acestuia de-a lungul anilor. Astfel, Doamna Elena Zubcov rămâne a fi pe parcursul întregii vieți o luptătoare aprigă pentru securitatea ecologică a țării, promovarea, difuzarea și implementarea valorilor științifice pe plan național și internațional. Își desfășoară activitatea științifică prin cercetarea fundamentală, îmbinată în mod echilibrat cu cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologiilor, proiectare, consultanță și expertiză.

 În anul 1971 îşi începe activitatea științifică în calitate de laborant în cadrul Institutului de Zoologie după absolvirea cu succes a Institutului Pedagogic de Stat din oraşul Tiraspol, Facultatea de Biologie şi Chimie.  Se include cu entuziasm, străduință și dăruire, străbătând pas cu pas treptele afirmării ştiinţifice până la funcția de șef al laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie.  Deplinătatea capacităţilor intelectuale, munca asiduă şi dârzenia aprigă au ajutat-o să răzbată urcuşul lung şi cotit, în cariera de cercetător şi pedagog. Astfel în anul 1986 a susţinut teza de doctor în geografie  - hidrochimie la Rostov pe Don, Ucraina, iar în 1999 la Chişinău a susţinut teza de doctor habilitat în biologie  la specialitatea hidrobiologie, ihtiologie. 

Abordarea complexă a fenomenelor cercetate, în special a impactului factorilor ecologici asupra ecosistemelor acvatice, i-a permis cuantificarea rolului funcţional și ponderii principalelor grupuri de hidrobionţi în migraţia biogenă a metalelor, determinarea influenței substanțelor chimice asupra dezvoltării peștilor la etapele de ontogeneză timpurie și asupra proceselor producţional-destrucţionale, cât și legitățile de acumulare substanțelor chimice în organisme acvatice și a stat la baza formării conceptului evaluării capacităţii de tampon a ecosistemelor acvatice din Moldova și determinarea limitei toleranței unor organisme acvatice la substanțe toxice. 

Descifrarea proceselor de acumulare şi a rolului microelementelor în dezvoltarea peştilor la diverse etape ale dezvoltării ontogenetice (icre, larve, puiet, indivizi nematurizaţi şi reproducători) este o direcţie nouă atât pentru investigațiile hidrobiologice, cât și pentru dezvoltarea acvaculturii și aprecierea calității produselor piscicole. Studiul biodiversităţii, ca precondiție a funcţionării durabile a hidrobiocenozelor în vederea determinării capacităţii de suport a ecosistemelor acvatice naturale și antropizate, cuantificarea biomigraţiei ecotoxicanţilor şi elaborarea recomandărilor de bioremediere a ecosistemelor acvatice și a calității apei şi implementarea tehnologiilor noi în acvacultură etc.

Cercetările vizând cuantificarea travaliului biogeochimic al hidrobionţilor în ecosistemele naturale şi antropizate au contribuit substanţial la asigurarea continuităţii şcolii hidrobiologice, întemeiată de academicianul M. Iaroşenco şi ascendent dezvoltată de academicianul Ion Toderaş.

Semnificativ este aportul dnei Elena Zubcov în activităţile ştiinţifico-organizatorice, în pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Cea mai mare parte din impetuozitatea şi inteligenţa proprie a hărăzit-o discipolilor cărora le-a inspirat pasiunea pentru cercetare şi studiere. Abilitățile de conducător de doctorat și dragostea faţă de tineretul studios, i-au permis să devină un dascăl desăvârşit în rangul nobil de profesori cercetători (2004). 

Aptitudinile manageriale ale dnei profesor Elena Zubcov s-au reflectat și în activitatea sa timp de patru ani (2005-2009) în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Conducător al Comisiei de Acreditare. Pe parcursul acestor ani  a contribuit la elaborarea, promovarea şi valorificarea politicii de stat în domeniul cercetare-dezvoltare, redactarea cadrului normativ al Republicii Moldova în sfera ştiinţei şi inovării și coordonarea activităţilor structurii administrative publice centrale în domeniul de referinţă. A monitorizat activitatea  sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și asigurarea normativă, documentară, tehnică a procesului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. A participat la elaborarea conceptelor de perfectare a activităţilor pe direcţiile de referinţă, precum şi a strategiilor de ajustare a acestora la standardele internaţionale și asigurarea realizării integrale şi corecte a prevederilor normative referitoare la direcţiile respective de activitate. La 31 martie 2005 Dna profesor Elena Zubcov a obţinut  gradul de calificare Consilier de Stat al Republicii  Moldova, rangul I, clasa III.

Sub conducerea dnei Elena Zubcov au fost susținute 10 teze de doctor în ştiinţe; o teză de doctor în științe biologice și una de doctor habilitat sunt la etapa de susținere publică.  De nenumărate ori a participat în calitate de referent oficial sau membru al consiliilor științifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat. Este conducător științific și membru al comisiilor de îndrumare a studenților doctoranzi care își fac studiile în Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova. Cu suportul Dnei Elena Zubcov au fost obţinute şi realizate 7 proiecte internaţionale şi 3 proiecte naţionale pentru doctoranzi şi tineri cercetători. Trei tineri cercetători, sub conducerea dnei profesor Elena Zubcov au  devenit laureaţi  ai Premiului Prezidiului AŞM şi au obţinut diplome de merit ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

În anul 2016, datorită contribuției semnificative la organizarea manifestărilor științifice de prestigiu, elaborarea și realizarea proiectelor comune cu finanțare europeană, publicațiilor științifice comune, precum și la consultarea studenților și doctoranzilor Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România i-a conferit titlul ”Profesor onorific”.
Curiozitatea ştiinţifică la braţ cu munca titanică, i-a permis să atingă prin ascensiune cele mai înalte trepte şi să se afirme ca specialist notoriu în domeniul hidrobiologiei, hidrochimiei, ecotoxicologiei, ihtiologiei și acvaculturii și să obțină în anul 2017 titlul de membru corespondent al AȘM.  

Dna membru corespondent Elena Zubcov acordă în permanent ajutor metodic şi consultativ persoanelor fizice și juridice în diverse probleme complicate care vizează ecologia ecosistemelor acvatice, acvacultura și ecotoxicologia. Semnificativă este contribuția Dumneaei la soluționarea problemelor cu referire la fluviul Nistru prin participarea în grupurile de lucru și în Comisiile guvernamentale privind utilizarea sustenabilă și protecția acestei artere principale de asigurare cu apă potabilă a Republicii Moldova. S-a manifestat ca un adevărat combatant pentru protecția ecosistemelor acvatice în timpul numeroaselor runde de negocieri ale Acordului de funcționare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, în cadrul căruia componenta de mediu este cea mai importantă. 

Singură sau în colaborare, dna profesor Elena Zubcov a publicat cca 380 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, în ţară şi peste hotare, inclusiv 8 monografii, 1 atlas de hărți, 16 ghiduri, recomandări, inclusiv la comanda UNECE, peste 110 rapoarte și comunicări la foruri ştiinţifice, numeroase rapoarte şi strategii (Ministerul Mediului al Republicii Moldova, ONU, FAO), recomandări și alte lucrări. 

Competitivitatea investigaţiilor este confirmată de 10 brevete de invenţie, care au adus o contribuţie semnificativă în implementarea rezultatelor ştiinţifice în acvacultură și metodologia cercetării ecosistemelor acvatice, implementate şi menţionate cu medalii de aur, argint şi bronz la saloanele internaționale de invenții. O bună parte a rezultatelor investigaţiilor au fost utilizate la elaborarea noilor tehnologii de reproducere şi creştere a peştilor economic-valoroşi (procedee şi metode de sporire a rezistenţei peştilor la etapele timpurii ale ontogenezei, intensificarea dezvoltării bazei trofice naturale în heleşteie prin utilizarea complexelor de microelemente, tehnologii de  reproducere şi creştere a speciei noi de peşti pentru Republica Moldova - kefalul pelingas (Mugil so-iuy Basilewsky) etc.), care au fost brevetate. 

Graţie profesionalismului și fiind înzestrată cu intuiţie ştiinţifică bazată pe temeinice cunoștințe, a realizat numeroase proiecte naționale și internaționale, contribuind la fortificarea bazei tehnco-materiale și potențialului uman al laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie pe care îl ghidează cu multă iscusință și la recunoașterea Institutului de Zoologie pe arena ştiinţifică datorită rezultatelor de valoare obținute prin colaborare cu instituțiile de profil din țară și străinătate. Pe parcursul anilor a participat activ în calitate de conducător şi/sau executor al programelor/proiectelor naţionale şi internaţionale de cercetare, manifestându-se ca generator de idei, expuse în propunerile de proiecte naționale și internaționale de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul hidrobiologiei, ecotoxicologiei, acvaculturii,  ecologiei ș.a. Sub conducerea ştiinţifică şi cu nemijlocita participare a dnei profesor Elena Zubcov au fost realizate investigaţii valoroase teoretice şi aplicative în cadrul celor 25 proiecte internaţionale (INCO-Copernicus, CRDF, CRDF/MRDA, FRCF, SDC, WECF, SDC.IPEN, UE), peste 30 proiecte naţionale şi cca 50  contracte economice. 

Pe parcursul anilor de activitate în calitate de cercetător, conducător al grupei de ecotoxicologie, apoi şef al Laboratorului Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, șef al Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei, dna Elena Zubcov a mobilizat cu succes întregul colectiv întru diversificarea continuă a direcţiilor de cercetare. Chiar şi în condiţiile penuriei economice, laboratorul ghidat de d-ei a reuşit, totuşi, să-şi fortifice baza tehnico-materială. Au fost obţinute diferite proiecte şi donaţii, care au permis procurarea echipamentului modern cu accesorii şi materiale. Graţie realizării  proiectelor internaționale, Institutul  de Zoologie a fost înzestrat cu echipament performant în sumă de peste 1,5 milioane de Euro  (Genetic analyzer 3500, Applied Biosystem cu accesori și softuri, Stereomicroscop Zeiss Axioimager 2,Stereo Microscop Discovery V.8 ,  Microscop Axiolmager A2 - toate 3 cu camere digitale și softuri, spectrometru cu emisie atomica ICP-OES și cu absorbție atomică - Aanalyst 400, cromatograf cu gaz –Clarus-500 FID ECD  în complex cu Headscape autosampler Turbomatrix HS 40 TRAP,  cromatograf FLEXAR, sistem accelerat de extracţie Dionex ASE150, echipament pentru digestia eşantioanelor biologice Berghof, distilatoare pentru epurarea apei şi acizilor Berghof, diferiți accesorii, termostate, centrifugi, mobilier, inclusiv hote de laborator, transport pentru expediții, ș.a.). 

O importanță semnificativă pentru sporirea potențialului științific, logistic și uman în vederea studiului biodiversității ecosistemelor acvatice, estimării riscurilor pentru integritatea ecosistemului râului Prut și elaborării Planului de acțiune pentru situații de urgență pentru restaurarea biodiversității râului Prut în caz de dezastre naturale sau poluare accidentală a avut realizarea proiectului ”Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a biodiversității râului Prut”, cod MIS ETC 1150 din cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007–2013, finanțat de Uniunea Europeană. Realizarea acțiunilor din cadrul proiectului au contribuit la îmbunătățirea condiţiilor culturale,  economice și de protecţie a mediului  in contextul unor frontiere mai sigure şi printr-o mai strânsă colaborare între partenerii de pe ambele parţi ale Prutului. În cadrul aceluiași program al UE sub conducerea Dnei membru corespondent Elena Zubcov a fost realizat cu succes de către Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei proiectul internațional  MIS ETC 1676 „Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odessa (Ucraina) și Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM, care are ca rezultat fondarea Rețelei Internaționale Interdisciplinare pentru Prevenirea Dezastrelor și de Atenuare a Poluării Mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos (INPOLDE) – un mecanism capabil de a monitoriza starea mediului și de a oferi suport ştiinţific  pentru factorii de decizie în elaborarea politicilor orientate spre prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente antropice şi naturale în Euroregiunea Dunării de Jos, elaborarea și implementarea planurilor comune de acțiune în situații de urgență.   

În perioada anilor 2018-2022 au fost realizate încă două proiecte cu finanțare europeană  la care dna membru corespondent, profesor Elena Zubcov a fost conducător. Proiectul BSB165 „“Creating a system of innovative transboundary monitoring of the transforma tions of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and climate change”  HydroEcoNex/"Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei" – acronimul HydroEcoNex (cod eMS BSB165), finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020 și a fost implementat de Institutul de Zoologie (lider beneficiar), Moldova  în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Nistru "Eco-Tiras", Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (România), Centrul Ştiinţific Ucrainean de Ecologie a Mărilor (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov (Ucraina). 

Proiectul BSB27  ”Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention” – MONITOX./”Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației, acronimul ” MONITOX (cod  eMS BSB27), finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014-2020, implementat de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (lider beneficiar) România, în colaborare cu Institutul de Zoologie (Moldova) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” (România), Institutul de Geologie şi Seismologie, (Moldova)  și Institutul de Tehnologie din Macedonia de Est şi Tracia.

În perioada  anilor 2021-2023 a adus o contribuție majoră în calitate de executor la realizarea proiectului 2SOFT/1.2/47 ”Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin/ Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut, implementat de Institutul de Zoologie în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România. 

Dna membru corespondent Elena Zubcov este reprezentantul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Strategia Ţărilor Dunărene, reprezentantul Institutului de Zoologie în Reţeaua Centrelor de Acvacultură din Europa Centrală şi de Est - Network of Aquaculture Centres în Central-Eastern Europe (NACEE), coordonator  al rețelei interdisciplinare INPOLDE din Euroregiunea „Dunărea de Jos” din partea Republicii Moldova. Participă activ în calitate de membru al mai multor organizaţii internaţionale: Asociaţia Internaţională Femeile Europei pentru un viitor comun (WECF); Asociaţia Internaţională Global Water Partnership (GWP); Asociaţia Internaţională The International POPs Elimination Network (IPEN). Este expert în diverse Comisii guvernamentale şi interguvernamentale (Comisia pentru negocieri privind asigurarea funcţionării Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc, Comisia privind Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul ocrotirii şi valorificării durabile a bazinului hidrografic al fluviului Nistru, Comisia privind elaborarea legislaţiei secundare întru implementarea Legii Apei etc.,) privind monitorizarea şi conservarea biodiversităţii, managementul resurselor acvatice, prevenirea poluării şi protecţia mediului. A fost permanent încadrată în diverse comisii/grupuri de lucru create de autoritățile publice centrale, mai recent fiind: membru al  Delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind asigurarea funcţionării Complexului Hidroenergetic Nistrean (Hotărârea Guvernului nr. 517/2019), membru al Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru (Hotărârea Guvernului nr. 347 din 18.04.2018, cu modificările ulterioare), vice-președinte al Consiliului Ihtiologic al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, membru al grupului de lucru interinstituțional de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova, membru al Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru (Agenţia „Apele Moldovei”), conducător al grupului “Ecosisteme acvatice, biodiversitatea” (Hotărârea Guvernului nr.505 modificat 15-11-2019) etc. 

Fiind preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Ecotoxicologilor din Republica Moldova  “Ecotox”, a realizat un şir de proiecte ecologice, inclusiv  în domeniul implementării Protocolului Apa şi Sănătatea,  programului Apa şi Sanitaţia  promovat de SDC ş.a.

Graţie rezultatelor remarcabile în activitatea ştiinţifică, inovaţională şi ştiinţifico-organizatorică Dna Elena Zubcov a fost înalt apreciată şi menţionată cu Ordinul „Gloria Muncii” (2019), Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (2021), Diplome de onoare MEC (2020, 2021), Medalia „Nicolae Milescu Spătaru" a AȘM (2019), cea mai înaltă distincție a AȘM - Medalia „Dimitrie Cantemir"  (2014), medalia de argint cu ocazia a 60 de ani ai AŞM, 11 medalii de aur, 5 de argint, 6 de bronz, certificate şi diplome ale Saloanelor internaţionale de inventică şi produse noi, Diplomă de Onoare şi premiul Prezidiului AŞM pentru ciclul de publicaţii „Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale Moldovei", deţinătoare a certificatelor internaţionale în domeniul biomonitoringului, ecotoxicologiei, acvaculturii, ecologiei şi  ecosanitaţiei. Pentru promovarea consecventă a cercetărilor ştiinţifice pe arena mondială în 2008-2010 Agenţia Elveţiană de Cooperare şi Dezvoltare pentru Republica Moldova i-a oferit sub formă de donaţie un set de echipament performant pentru investigaţii hidrochimice şi hidrobiologice în valoare de circa 1,7 mln. lei. Astfel, baza tehnico-materială a laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie a fost consolidat esenţial.

Prin abilităţile extraordinare profesionale, manageriale în calitate de şef al Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei  a reuşit să creeze o atmosferă favorabilă pentru cercetare, de strânsă colaborare între membrii colectivului, care o susțin în toate şi îi  poartă tot respectul, aducând colegilor bucuria şi dragostea faţă de profesie pe care a sădit-o în inimile discipolilor şi anume dăruirea de sine pentru cercetare, protecţie şi gestionare durabilă a ecosistemelor acvatice. 
     
Astăzi, ajunsă la vârsta marilor împliniri, continuă să fie într-o permanentă căutare, energică, sociabilă, înzestrată cu harul cercetării și pătrunderii în misterul ecosistemelor acvatice, calităţi care îi caracterizează personalitatea marcantă.  În numele Institutului de Zoologie al USM, exprimăm cele mai sincere urări de sănătate, sentimente de recunoștință pentru eforturile depuse pe parcursul activității și îi dorim putere de voință, energie creatoare în continuare și noi realizări remarcabile în activitatea profesională, realizarea tuturor ideilor și proiectelor privind securitatea ecologică a țării, activitate pe care o desfășoară cu dăruire întru binele societății.

    
La mulți ani!

 

Membru corespondent al AȘM, profesor, dr. hab. Laurenţia Ungureanu, director al Institutului de Zoologie al USM
Academician, profesor, dr.hab. Ion Toderaş,  Director onorific al Institutului de Zoologie al USM
Dr. Lucia Bilețchi, secretar științific al Institutului de Zoologie al USM                                                                       
 

Categorie: